GESCHIEDKUNDIGE KRING |™°EENN^N°0™" Aan de Leden. Hij is zo ordinair as goed van 'n cent 'n el Hij is bijzonder ongemanierd. Da schil d'n meukesmanaje Dat scheelt heel wat 'k Ellepet oew-ope Ik help het je hopen (ik hoop het voor je). Zij et n smalle tallie Zij heeft een smalle taille. Een kleejemd Een overhemd. Een stèèripanneke Een steelpannetje. 't Is t'er een van Alterke Droogbrood het is er een uit Halsteren. 't Is een Antwerpse reis een heel eind weg. Een grote parade, 'n klein garnizoen 'n opschepper, iemand die gewichtig doet. 'k Zijnder teut aan ik ben doodmoei. Nogmaals HET PEERDEKE We dateerden de gevelsteen uit de Steenbergsestraat circa 1550 1)a De vorm geving van letter, taalgebruik en schrijfwijze fungeerden als argumenten. Een ar- chiefgegeven komt gestelde hypothese steun verlenen 2). In het jaar 1577 is er een verzoek gedaan door Doctor Pascasius van Borchvliet die „alhier in de Steenberchsche straete in sijn huys, geheeten het paerdeken, begeerde te maken een caetspel" etc. etc. Pascasius krijgt toestemming en moet als „vermakelijk heidsbelasting" aan de Heer van Bergen twee potten bier en drie mustaerds be talen, telkenmale de heer bij hem komt spelpn. In 1577 is in de Steenbergsestraat derhalve reeds het Peerdeke. Opmerkenswaard is de schrijfwijze, gebruikt in de brief van 1577. Deze schrijft de naam van het pand ais „het PAERDEKEN". Op de steen staat „T PEERDEKE". Een oudere spelling 1) Waterschans, 2e jaargang, blz. 175. 2) Taxandria 1906, blz. 22. 200 3e JAARGANG No. 2 Het Bestuur van de Geschiedkundige Kring en Redaktie van de Waterschans wen sen U van harte een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 1972. De redaktie heeft gemeend deze editie af te stemmen op het Kerstfeest. Ons medelid, de heer J. Sanders, docent geschiedenis, bestudeerde een oud kerstlied, waarin de naarr Bergen op Zoom voorkomt. Het lied suggereert een gebeurtenis welke zich na'Hj onze stad zou hebben afgespeeld. Een uitvoerig en diepgaand bronnenonderzoek werpt thans geheel nieuw licht op tekst en melodie. Het was de heer Th. de Jager (van 1916 tot 1922) directeur van de schooi welke uitgroeide tot het huidige Moller- lyceum) die een eerste studie publiceerde betreffende het Herderkenslied. He* mag een zeldzame coïncidentie heten, dat nu, vijftig jaar later, een docent van dit zelfde Mollerlyceum de studie over eventuele oorsprong van dit lied wederom ter hand nam. De redaktie dankt de heer Sanders voor de vele moeite, welke hij zich getroostte om dit artikel te realiseren. KERSTMIS IN BERGEN OP ZOOM 1971 Kerstgroep, gesneden door de Bergse beeldhouwer G. Kemperman. 201

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 104