DE DRY HERDERKENS ,HET WONDER VAN BERGEN OP ZOOM' OF Van een Kerstlied dat geen Kerstlied Van een Berge-op-Zoom dat geen Bergen op Zoom is. DE DRY HERDERKENS. 1. Daer gingen dry herderkens uyt om te jagen Buyten de poorte van Berge-op-Zoom. Terwijl zy daer stonden, Zy hebben daer gevonden Een nieuwgeboren kind. 2. Zy hebben het kleyne kind opgenomen; Zy zyn daer meê naar d' herberge gegaen. „Bazinne van de Vierel), Tapt ons eene kanne biere; Wy hebben daer gevonden Een nieuwgeboren kind". 3. De bazin heeft de kanne in haer hand genomen, Zy is daer meê in den kelder gegaen, 't Bier was geschonken, Maar 't was nog niet gedronken. Het biertje was verandert in rooden bloed. 4. De herderkens die in de kanne keken, Zy zeyden „Gij houdt den zot met ons". „Wel Heeren zeyd zy, Heeren, Gy moet alzoo niet zweeren 't Is een teeken van ons grooten God". 5. Zy hebben het kleyne kind aangesproken, „Zijt gy van God, spreekt tegen my. Of zyt gy van den boozen Wilt toch by ons niet spooken", 't Kind heeft zyn mondje wyd open gedaen. 6. 't Sprak dry woordekens achter malkander „Menschen, bekeert U, 't is meer als tijd; Want God die zal ons zenden De straffe van ellenden Oorlog, peste en dieren 2) tyd". 202 7. 's Nachts, omtrent den elven of ten twelven, Daer kwamen dry mannen in het lochtgedruys. Den een' met een roede, Den and'ren met zyn zweepe. Den derden met zyn dierbaer kruys. 8. God wilde de straffe in de locht verkonden Groote hagelsteenen zynder gevallen, Tusschen regen en sneewe. De hagels die daer leên, Ze woegen 3) ze in de schale; ieder woeg een vierendeel 4). 1) vier vuur 2) dier duur 3) woegen wogen 4) vierendeel, wordt door de Coussemaker vertaald „quart de livre" een kwart pond. AMBACHT EN VROOMHEID IN BERGEN OP ZOOM. G. KEMPERMAN voltooit zijn musicerende engeltjes, fraai deel van de 18-delige kerstgroep die hij voor de schrijver van dit artikel sneed. (Zie verder pag. 212). 203

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 105