BUy-TGN DE POORT6 VAN BERCj-OP-ZOOM-T6R-WyL ZV DAER. STON-DEN zy HE B-BEN PAER G€-VON~PEN, Zy HEB" BEN DAER G6-VON-DEN EEN NIEUW G€"BO-R6N KIND Zi/ H€.6B€N ftAER G6- VON- P6N 6€N f4l€UJUÜ'Q€- BO- R€N KIND DE DRY HERDERKENS £y\ER GIN-GEN DRy HER- DER-KEN5 UYT OM TE JA- GEN De melodie, ontleend aan E. de CoussemakerChants populaires des Flamands de France, Gand 1856. GERRIT KEMPERMAN, 3-2-1916 te Deventer geboren, heeft zijn atelier te Nieuw- Borgvliet, P. Breughelstraat 25. Hij werkt vooral ten dienste van restauraties, mo menteel o.m. voor het Markiezenhof en de St. Gertrudiskerk in onze stad. Werk van zijn hand vindt men aan en in o.a. de oude kerk van Tholen, Ned. Herv. Kerk te Halsteren, abdij van Middelburg, R.K. Kerk te Wouw, raadhuis belfort te Sluis, Rijn landhuis te Leiden, St. Lievenmonstertoren, de Noord- en Zuidhavenpoort te Zie- rikzee, de K.M.A. te Breda. Harde houtsoorten als eiken, noten, mahonie genieten zijn voorkeur. Hij sneed talloze madonna's, terwijl thema's als de Barmhartige Samaritaan, Sint Christoffel, Sint Joris enz. even zoveel aanleidingen waren voor boeiende hout sculpturen. Zijn werk kenmerkt zich door stille eenvoud die zich paart aan een sterke ambachtelijkheid. Het is dienstbaar en heeft een ingetogen, vrome, welhaast laat-middeleeuwse zeggingskracht. 212 LITERATUUR/VERWIJZINGEN. 1) Florimond van Duyse, Het Oud Nederlandsch Lied, 3 din met register. Den Haag 1903-1907. Het lied komt daar voor onder de titel „Het Wonder van Bergen op Zoom", dl III, nr. 678, pag. 2620 en 2621. 2) Voor zover mij bekend is het voorts te vinden in E. de Coussemaker, Chants populaires des Flamands de France, Gent 1856. Tweede druk bewerkt door abbé Bayart, Lille 1930. A. Blyau en M. Tasseel, lepersch Oud-Liedboek, Gent 1900-1902; facsimile- uitgave, Verhandelingen Kon. Commissie voor Folklore; Brussel 1962. J. Pollmann Van Tweeërlei Minne, bloemlezing van Middelnederlandsche lyriek. Zwolle 1962. Th. De JagerSinte Geertruydtsbronne, Bergen op Zoom 1925. Chr. Leeflang, J. Romijn Naar Bethlehem wilt allen gaan, Utrecht 1953. 3) Sinte Geertruydtsbronne, 2e jaarg., no. 4, 1925, pag. 91 v.v. Per abuis staat cp de omslag vermeld 2e jrg., nr. 3, 1925. 4) Theo de Jager. Verbleef in onze stad 1916-1923. Was er 1916-1922 de eerste directeur van de Kath. Handelsdagschool, waaruit het Mollerlyceum is go- groeid. De Jager is onderwijzer geweest aan een volksschool te Rotterdam, studeerde bij Dr. Moller Nederlands M.O. Hij bleek eerder een bekwaam docent dan or ganisator, reden waarom hij in 1922 van het schoolbestuur ontslag kreeg. Hij was zeer geïnteresseerd in zijn vak en werkte onder de schuilnaam Theo Wei man mee aan Vlaamsche Arbeid van Jozef Muls. Een knappe studie van zijn hand is De Miskenning der Rethorijkers, voordracht voor het Ned. Philologen- congres, april 1919 in Lustrumjaarboek van de Studenten aan de R.K. Leer gangen 1922. Tilburg 1922, pag. 146 v.v. Hij publiceerde verder een tweedelige bloemlezing uit de Katholieke Nederlandse literatuurRoomsche Keur. Am sterdam, 1915-1917. Meer over hem bij Anton v. Duinkerken, Brabantse Herinneringen, Utrecht, Antwerpen 1964, pag. 154 v.v. Korneel Slootmans deelde me mee, dat Theo de Jager via de heer Fons Sar- neel, onderwijzer te Heerle, met het lied in contact is gekomen. Sarneel had het gekregen van de huisschilder Plevier aldaar, een man met grote interesse voor antiek, curiosa etc. Het is niet te achterhalen wat Plevier gevonden heeft. Een gedrukte bron, een handschrift, een boek 5) A. Blyau en M. Tasseel. lepersch Oud Liedboek; Teksten en melodieën uit de volksmond opgetekend door A. Blyau en H. Tasseel. Gent 1900-1902 vol. twee. nr. 40, blz. 117 Het wonder van Bergen op Zoom. Facsimilé-uitgave, Verhande lingen Kon. Commissie voor Folklore, Brussel 1962. Tekst en melodie zijn een variant op die bij de Coussemaker, van Duyse en de Jager. 213

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 110