Touteren schommelen. Op d'n bleik op het bleekveldje. Leg et mar op d'n plets leg het maar op het plaatsje. De pleej W.C. ieverans ergens, n Draaitop 'n tol. „Pottebakkers" kleiknikkers van slechte kwaliteit. 'n Moederkeszakportemonnaie zak, gedragen onder de rok, met lintjes vastge bonden. Perrepluuw parapluie. 't Stilleke afhellend, voorste gedeelte van de Dubbelstraat. Zjeneer d'oew eige schaam je. 'n Eikneuter Bief op de stoep blijf op 't trottoir. IJ kent z'n bullen hij kent z'n spullen. 'n Monika meej dubbele trits accordeon met dubbele rij. IJ tufte op de grond hij spuwde op de grond. Snuf oew neus es uitsnuit je neus. IJ kreeg tatte hij kreeg slaag. Schet in d'n assie loop heen I Sapprestie de malle mosterdpotuitroep. Motta nou perseej gebeuren moet het nu per-se gebeuren Stoefe kannie lije ik kan er nie over roepen I D'n ele reutemeteutde hele troep. IJ viel in de broenekels hij viel in de brandnetels. Gimmenis un bolleke geef mij eens een snoepje. Edden sent drukskes heb je voor een cent dropjes Das toch 'n lekker kulleke Dat is toch een lekker ventje 't Lest 'emd gin zakke een doodshemd heeft geen zakken. Luste da lust je dat Ettok g'oord heb je het ook gehoord Die-jet 'n rare fiezeiefasie die heeft 'n raar gezicht I Neptem es afknijp het eens af. 'n Rare kedeej 'n rare tante I Buut voor m'n eigen uitroep aan de buutpaal. 'n Glazemaker een libelle. 'n Anniebroek een vlaamse gaai. Zit nie zo te akkenajen zit niet zo te bekvechten. IJ viel bekanthij viel bijna. Ik kom sebietik kom dadelijk. 'n Potske 'n muts. 't Kretje karretje (twee wielig). Muuzijkers pissebedden. Bommeketten knikkerspel (met grote knikkers). Gunterwijd daarginds. Ik trok m'n strante schoenen aan ik trok de stoute schoenen aan. 'n Kernijn 'n konijn. 'n Kommeke koffie 'n kop koffie. Bende zo wijd Ben je zover (klaar Da's ammaal één toet mem dat is allemaal hetzelfde (een pot nat). D'ele santebetiek de hele boel. 220 Van Mejuffrouw T. Mennes ontvingen we volgende gezellige bijdrage in onvervalst Bergs „Allee, strondnest (astrant nest I), dagge d'r zijt Zijde nou êêmaal van oew betutter I Al spul 'ij aarzak, dèèrvoor 'oefde gij de boel nog nie te verbalemonde n'oorAllee, bleft'r meej oew fikken af en leg nie te moesjanke I Pak liever t stermijn us eve, dan kenne d'errebeesjes pesant aflekke I Wa zeede Is 't 'r nie Ach, ge dilt I En wa's dees dan Nou vooruit, ier edde wa d'errebeesjes I Maar g'it sebiet ok oew sperries op, oor I Gin klaspot late staan I Ei I Ei I Wa mot da mettie suker Welja I Da mott'r nog bij kom- me witte suker èn bruine Niks d'rvan, gin dubbelden trits, oor I 't Oef nie op, al smak 't lekkerAllee, ga wir maar gauw speule I En de boel nie verrinneweren, ee I" ENKELE OPMERKINGEN „Hij kwam kwaksuis binnen" van Dalen vermeldtkwansuis, (een oud-Frans woord). De uitspraak „kwaksuis" hebben v»ij opgetekend uit de mond van onvervalste Bergenaren. Daarom werd die uitspraak in de rubriek opgenomen. (Zie no. 1 van de derde jaargang). Het interpreteren van bepaalde woorden en gezegdes wat be treft hun afleiding, anciënniteit en betekenis, behoort tot het ter rein en competentie van de philoloog en dialect-kundige. Bergen op Zoom bezit op dit wetenschappelijk terrein geen gevormde spe cialisten. Helaas Hoewel velerlei literatuur en handboeken betreffende bovenstaan de materie binnen handbereik van de Redaktie liggen hoopt zij binnen afzienbare tijd enkele specialisten op dit terrein aan he* woord te mogen laten. De Waterschans verzamelt uitspraken, woorden engezegdes waar in het gewestelijke of meer lokale taaleigen doorklinkt. Deze aktiviteit vloeit voort uit de doelstellingen van de Geschied kundige Kring. Van de rubriek „Wa zeede gij dèèr verschenen reeds 2 afleve ringen, n.l. juli 1971 en 14 oktober 1971. Wij verheugen ons de lezers een uniek verhaal te kunnen bieden over Anton van Duinkerken. Geen zwaarwichtige kost, geen gespit in literaire diepzinnig heden maar een „charming-story", geschreven door een man die van Duin kerken van zeer nabij gekend heeft n.l. de archivaris van dagblad „DE TIJD". Op vluchtige wijze rapporteert Overhoff een aantal momenten uit hun beider leven. Het is e-en omvangrijk verhaal geworden, waarvan we nu reeds de eerste pagina's publiceren, (z.o.z.) In de volgende aflevering van de Waterschans hopen wij het gehele artikel, inclusief een korte biografie van de schrijver U te kunnen aanbieden. 221

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 114