GESCHIEDENIS VAN DE STAD BERGEN OP ZOOM IN RECENTE PUBLIKATIES (1965-1967) DE BIBLIOTHEEK VAN HET GEMEENTEARCHIEF In deze rubriek zal enige aandacht worden besteed aan de jongstverschenen historische publikaties over stad en land van Bergen op Zoom. Daar het de eerste maal is, dat een dergelijk overzicht verschijnt, loopt dit overzicht over de drie laatste jaren, en beperkt zich tot de stad zelf. In deze rubriek zal een waarde-oordeel achterwege blijven; de bedoeling is uitsluitend de belang stellende lezer te wijzen op publikaties die anders wellicht aan zijn aandacht zouden ontsnappen. ALGEMEEN De oud-archivaris Korneel Slootmans ontving als afscheidsgave een bedrag dat door hem bestemd werd voor de uitgave van een uitgebreide herdruk van zijn vroeger in de Heemschutserie verschenen boekje „Bergen op Zoom. De Stad der Markiezen" (Amsterdam 1949). Voor een deel herschreven en zeer rijk geïllustreerd, verscheen dit werk onder de titel: „Bergen op Zoom. Een stad als een huis." (1967). K. Slootmans gaf zijn visie op de historie van West-Brabant weer in het artikel „Mijn land is een land van Turelure", dat verscheen in het tijdschrift „Brabantia". ECONOMIE C. J. F. Slootmans zette zijn publikaties over de bezoekers aan de Bergen op Zoomse vrije jaarmarkten voort met een bijdrage over de Bosschenaren, die deze markten bezochten, verschenen in Varia Historica Brabantia, deel II (1966). De plaats van onze stad in het handelsverkeer van de Bourgondische Neder landen met Engeland komt voorts aan de orde in „Bourgogne et Angleterre. Relations politiques et economiques entre les Pays-Bas Bourguignons et I'Angleterre" door M. R. Thielemans (Brussel 1966). De agrarische aspekten van de economische geschiedenis, ook van deze ge meente, zijn besproken in het uitvoerige artikel „Grondgebruik in Noord- Brabants zuidwesten in de middeleeuwen" doof J. B. van Loon in het jaar boek „de Ghulden Roos" 1966. SOCIOGRAFIE In hetzelfde jaarboek publiceerde J. B. van Loon „Een woningstatistiek van Bergen op Zoom in 1359". De wezenzorg te Bergen op Zoom ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden was het onderwerp van een doctoraal scriptie door W. H. M. Donker (1967), die in manuscript te raadplegen is ten gemeente-archieve. CULTUUR K. Slootmans schreef de brochure „100 jaar gemeente muziekschool Bergen op Zoom 1867-1967." In de Vastenavondkrant van 1965 gaf hij de Bergenaren de welgemeende raad „Erfenis niet verbalemonde". 26 RELIGIE De Mariaverering in het middeleeuwse Bergen op Zoom werd door C. J. F. Slootmans in al zijn aspekten beschreven door middel van drie uitvoerige artikelen in de jaarboeken van „De Ghulden Roos" 1964-1966. TOPOGRAFIE Bij handelsdrukkerij J. Vermeeren te Breda verscheen de map „Prenten van Bergen op Zoom (1967) waarin een keur van eertijds verschenen gedrukte kaarten en afbeeldingen van de stad werden opgenomen. Archivaris J. H. van Mosselveld schreef er een toelichting bij. R. J. G. van Hasselt besteedde ook aan Bergen op Zoom aandacht in zijn uitvoerige publikatie over drie tekenaars van topografische prenten in Bra bant en elders, die verscheen in het jaarboek „De Ghulden Roos" 1966. TOPONOMIE Te Amsterdam zag in 1965 het boek van J. B. van Loon „Water en Water namen in Noord-Brabants Zuidwesthoek" het licht. Hierin werd een grote hoeveelheid materiaal uit het gemeente-archief van Bergen op Zoom benut. ARCHEOLOGIE „Tien kuub Thalia is de originele titel van het verslag in stencil-vorm van een opgraving in de zomermaanden van 1964 ondernomen in het kader van de veranderingen die in dat jaar aldaar plaats hebben gehad. Het verslag verscheen onder redaktie van A. Th. Gieles, tekenleraar van het Mollerlyceum, op 30 december 1964. Deze auteur publiceerde in „Brabants Heem 1966 een artikel over „Bergen op Zoomse aardewerkschreven uit de 13e en 14e eeuw". W. van Ham De bibliotheek van het gemeente-archief die primair bedoeld is als hand bibliotheek voor de gemeente-archivaris, bevat tal van publikaties over het velleden van stad en land van Bergen op Zoom en jaargangen van de tijd schriften, die daarop betrekking hebben. Voorts zijn werken aanwezig, die aan de historie verwante wetenschappen betreffen zoals op het gebied van de heraldiek en geneologie. De bibliotheek is geen uitleen-bibliotheek. De aard van de aanwezige werken is vaak van een uniek karakter, zodat deze zich daarvoor niet leent. Wel is de bibliotheek, evenals de gemeentelijke archieven zelf, voor eenieder gratis te raadplegen. Ten behoeve van de bezoekers is een ruime leeskamer ingericht, waar men van maandag tot en met vrijdag dagelijks terecht kan van 9-12.30 en 13.30-17 uur. 27

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 16