Aen onze lezsrs en lezeressen. B© historisch-gegreaf Drs .H.Thiadens .geïnspireerd door de Nehalennin ondsten in de Ooster-Schelde heeft een studie gemaakt van mogelijte sporen,die naar een Romeinse landmeting kunnen verwi jzen .in West- Brabant. Zijn studie verschaft aan archeologen een ontwerp-planvan waaruit een gericht bodemonderzoek mogelijk wordt;dan wel een aantsl wegen,straten en kruispunten aanstipt als zijnde de moeite waard bij graafwerkzaamheden te onderzoeken op resten van Romeinse bewoning. Het Bestuur van de Geschiedkundige Kring "Stad en Land van Bergen op Zcom"is er van overtuigddat door deze studie van de heer Thiedens, het historisch aandachtsgebied inzake West-Brabant aanmerkelijk is uitgebreid. Dit motief vormde een vande belangrijkste overwegingen om dit kostbare nummer van de Waterschans"van stapel te doen lopen". Wij zouden echter dit eerste nummer van de vierde jaargang nimmer hebben kunnen uitgevenzonder ook de financiële steun van de schrij ver. Dit nummer ontleend zijn betekenis in eerste instantie aan het bewerkte kaartenmateriaal.In totaal 19 stuks.Geen sinecure voor een magere kesIDe beste penningmeester slaakt bij de kosten van zoveel kaartmateriaal een diepe zucht voor de aderlating welke het drukken ven 19 kaarten nfêt zich meebrengt. Wij danken dan ook de heer Thiada omdat hij bereid was de drukkosten van de benodigde kaarten voor zift rekening te nemen.Wij ontmoeten in hem onze eerste sponsor en bevete zijn voorbeeld welwillend aan bij hen,die onze vereniging en het dooi verschijnen van de Waterschansgenegen zijn. Het Bestuur wist,dat dit nummer nu eenmaal geen licht verteerbare kost zou zijn.Het vraagt wel enige inspanning om zich door dit num mer heen te werken.Nochthans acht het Bestuur het voor geheel west- Brebent van beleng det dit nummer werd samengest eld .Wel bevelen wij de Bergse lezers en lezeressen aan om de gegevens van de Hr Thiadere betreffende de vierkantsmeting van Bergen op Zoom, over te brengen p een grotere plattegrond van Bergen op Zoom.De bijgevoegde kaart is, gezien het formaat en de verkle ining .enigermate onduidelijk geworden weervoer onze excuses. Maai* het is een boeiende bezigheid de gege vens over te tekenen op een plattegrond zoals die thans in de handel zijn. Vervolgens hebben we De Waterschans een nieuw jasje gegeven.Het oude was versletentot op de draad! Als «cover-print"kozen we een détail van een hout snedewaarop de belegering van Bergen op zoom doorde Transen in 17^7 ia uitgebeeld .in het kader van culturele uit wisseling onze waterschans wordt zelfs in Parijs verte aideen grefisch "knipoogje«dat een goede verstandhouding met het buitenlanl bevestigt. Enonze 3tad is er bijgebaat ,dat haar burgers de liefde voor de geschiedenis van stad en land van Bergen op zoom zelf mogen en kunnen uitdragen! Tenslotte treft U in dit nummer nog een inlegvelletje van de leden «van «In den Scherminckel*.Ook zij spannen zich in om de bodem van Bergen op Zoom te onderzoeken op historische relicten van importanti Zij doen een eenmalig beroep op Uw welwillende steun.Cns Bestuur wil hen gaarne in U w sympathie aanbevelen. De archeologie is nog altijd een van de belangrijke hulpwetenschappen van de geschiedenis. Mochten er leden zijn,die ook hun contributie betelen moeten van onze Kring,den kan dat tegelijkertijd gebeuren.U bent dan toch aan het gireren! Het gaat in een moeite door. Bij voorbaat onze dank! Het Bestuur

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 163