De Waterschans restauratiewerken Fa. C. VAN MERODE ZN. Uw speciaal adres voor alle AANNEMINGSBEDRIJF RESTAURATIE EEN LAAT-MIDDELEEUWSE GLASWERKPLAATS TE BERGEN OP ZOOM Bergsestraat 97 - Wouw - Tel. (01658) 367 Juli aug. sept. 1968 le jaargang nummer 2 Driemaandelijks mededelingenblad van de Geschiedkundige Kring Stad en Land van Bergen op Zoom Op 1 februari jl. werd op het Bleekveldje een belangrijke vondst gedaan. Een tiental meters zuidelijk van ons beroemde Geitje was een brede sleuf gegraven in verband met rioleringswerkzaamheden. Op een diepte van circa 2 meter tekende zich in een der wanden de kruin af van een glasberg, waarin scherf op scherf zat geplakt. Wie ooit opgravingen deed, weet hoe zeldzaam glasscherven zijn. Op het Bleekveldje was het echter een waar „glasmekka". Reden om bijzondere aandacht aan dit glaspakket te schenken. Laat-middeleeuws vensterglas werd tot op heden in ons land in dergelijke hoeveelheid nog niet veel gevonden. Daarom kan deze glasvondst ongetwijfeld van betekenis worden voor de geschiedenis van glasvensterwerkzaamheden in de Zuidelijke Nederlanden. In enkele artikelen wordt in dit blad nader ingegaan op de belangrijke aspecten dezer bodemvondst. VEST Een korte beschouwing over de wijze waarop vroeg ven sterglas werd vervaardigd en toegepast (A) zal bijdragen om het gevonden glas beter te kunnen determineren. Vervol gens zullen de meest karak teristieke fragmenten uit het glaspakket worden bestudeerd (B). Om ons tenslotte te be geven op het glibberige ter rein van een datering (C). Het inpassen van de glaswerk plaats in breder historisch ver band hopen we op deze wijze verantwoord te kunnen doen (D). 33

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 19