w.jordans ENKELE HISTORISCHE AANTEKENINGEN OVER DE BERGSE TINBEWERKERS muziekhandel zuivelstraat 31 - tel. 3461 bergen op zoom grammofoonplaten bladmuziek muziekinstrumenten afspeelapparatuur 52 Ter gelegenheid van de eerste tintentoonstelling in het Gemeentemuseum (1940) toen nog ondergebracht in de O. L. Vrouwepoort schreef de toenmalige stadsarchivaris, de heer C. Slootmans, een korte instructieve verhandeling over de Bergse tingieters die in een brochurevorm aan de bezoekers van deze tentoonstelling werd uitgereikt. Sedertdien is er heel wat over tin gepubliceerd, meestal in fraai geïllustreerde boekwerken en tijdschriftartikelen, maar aan het meest essentiële is zo goed als niets toegevoegd en zeker niet aan de historische Bergse gegevens. Van de duizend brochures zijn er niet veel meer bewaard. Met toestemming van de schrijver herdrukken wij nu in ons mededelingen blad, vooral ten behoeve van onze vele leden die belangstellen in tinnen voorwerpen, het meest belangrijke uit bedoelde verhandeling. De tingieters in 1480 Tegen het eind der 15e eeuw, als de meerdere welvaart, groter gebruik van tinnen voorwerpen toelaat, wordt het noodzakelijk op deze nijverheid, in de geest der gildewetgeving van stadswege toe te zien. Derhalve wordt 27 januari 1480 een keure uitgevaardigd, waarvan het hoofdbestanddeel, naar mij bij vergelijking bleek, is ontleend aan de Antwerpse keure op de tinnegieters (als onderdeel van de meersche) van 1422. Voor het Bergse tinwerk worden dan drie uiterlijke kentekenen of merken ingevoerd: le. een meesterteken, dat op ieder product moest worden aangebracht, on verschillig welke kwaliteit tin het was. Iedere tinnegieter, die als zodanig lid van het gilde der meersche (kleine kramers) moest zijn, was verplicht een dergelijk teken te voeren; 2e. het stadswapen; 3e. een gekroonde hamer. Voorschrift was, dat geslagen of gedraaid tinnen schotelwerk, fijn tin moest zijn. 't Gedraaide schotelwerk diende op de rand van het stadswapen en op de bodem het meesterteken te voeren, terwijl het geslagene daarenboven op de rand de gekroonde hamer moest vertonen. 53

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 29