Wij danken de heren Laane en van de Watering van harte voor het vele werk dat zij voor onze vereniging hebben gedaan. Het Bestuur heeft zich inmiddels beraden om de opengevallen plaatsen wederom deskundig bezet te krijgen. Diverse personen werden reeds benaderd. Op een binnenkort bijeen te roepen bij zondere ledenvergadering hopen wij U de nieuwe bestuursleden te mogen voor dragen. Welaan beste leden Zonder de nodige tegenslag vaart niemand wel. Onze kracht zal zich in de zwakte moeten manifesteren DE JAARVERGADERING. Op Dinsdag 28 Januari 1969 hield de vereniging haar Algemene Jaarvergadering in de Korenbeurs aan de Potterstraat te Bergen op Zoom. Na het huishoudelijk ge deelte waarin de heren Dr. E. G. H. Hartel en Dr. C. J. J. van Schaik tot bestuurslid werden gekozen, zaten de aanwezigen aan voor een mosselmaaltijd, die de tong streelde, de dorst stimuleerde en de sfeer verrijkte. DE GHULDEN ROOS. Inmiddels is ook het jaarboek 1968 van de Oudheidkundige kring „De Ghulden Roos" te Roosendaal van de pers gekomen. Ook dit 28e nummer van het bekende jaarboek heeft een belangwekkende inhoud en is we verwachtten niet anders typografisch uitstekend verzorgd. Wat Bergen op Zoom betreft, vinden we onder de bijdragen een verhandeling van K. Slootmans over „Bergse scholen van 1600" (pag. 100 e.v.) en een beschrijving van W. van Ham van „de Korenmarkt te Bergen op Zoom en het Kazernegebouw al daar" (pag. 94 e.v.). DESIDERIUS ERASMUS (1469—1969) In 1969 is het 500 jaar geleden, dat de beroemde Nederlandse humanist Desiderius Erasmus als zoon van een pastoor uit Gouda werd geboren. ,,L histoire se répète Van de planken vol boeken, die Erasmus heeft geschreven, is „Lof der Zotheid wel het meest bekend' Hierin hekelde hij op geestige wijze eigentijdse personen en toestanden. Maar meermalen liet hij zich met bijtende spot uit over de opperheerschappij van de Paus, de Maria-verering, het ongehuwde leven van de Priesters, het kloosterleven en de biecht. In katholieke kringen is Erasmus dan ook een omstreden figuur gebleven, hoewel voor- en tegenstanders hem schet sen als een geleerde van uitzonderlijke bekwaamheid. De oud-archivaris C. Slootmans wees reeds in 1928,op de relaties van Erasmus met Bergen op Zoom. Erasmus was in 1493 secretaris van Hendrik van Bergen, zoon van Jan II van Glymes (Jan metten Lippen), heer van Bergen. Hendrik van Bergen was bisschop van Kamerijk. In verband met de ziekte van zijn vader (gestorven 7 Sept. 1494) vertoefde Hendrik van Bergen in gezelschap van zijn secretaris in 1494 in het kasteel te Halsteren. Daar ontmoette hij Willem Hermans, een oude kloostervriend, Jacobus Battus, eerst hoofd van de stadsschool, later enkele jaren gemeente secretaris van Bergen op Zoom, Meestere Jooste van Schoonhoven, ook wel Judocus de geneesheer ge noemd, een van de stadsdoktoren, Willem Conradus of Willem Colgheeness een belangrijke Bergen op Zoomse magistraat (eerst secretaris later burgemeester) en tenslotte de minderbroeder Theodoric Coelde. In de loop van 1969 zal Erasmus zeker in wetenschapskringen worden herdacht als een groot Nederlander. 58 ROMEINSE OPGRAVINGEN IN MIDDEN BRABANT MET NAME TE ESCH EN ST. MICHIELSGESTEL. De heer W. H. Th. Knippenberg vertelde op Maandag 14 October 1968 bij talrijke instructieve lichtbeelden voor de leden van onze vereniging over de techniek en de resultaten van vakkundig uitgevoerde opgravingen in Midden Brabant. Voor onze toekomstige West-Brabantse amateur archeologen was deze lezing wel van zeer groot belang. VAREN EN VISSEN OP DE ZEEUWSE WATEREN. Onder deze alitererende titel nam de heer Jan G. Sloff op Maandag 18 November onze leden mee naar de brede Schelde-armen, die de Brabantse kust begrenzen. Aan de hand van een serie unieke kleurendia's vestigde hij de aandacht op verdwijnende vismethoden en het zeebanket, dat het doel van de stoere vissers uitmaakt. J. BOM. Op Nieuwjaarsdag overleed plotseling te Voorburg op 71-jarige leeftijd de architect J. Bom, een van de twee architecten onder wier supervisie de restauratie van het Markiezenhof wordt uitgevoerd en een in den lande algemeen bekend restaurateur van historische bouwwerken. Voor de restauratie van de toren op de grote binnen plaats van het Markiezenhof maakte Bom het ontwerp. Hij ruste in vrede. MEDEDELING BETREFFENDE CONTRIBUTIE De leden en abonnee's worden verzocht hun kontributie, respectievelijk hun abonne mentsgeld voor 1969, te voldoen door overschrijving op girorekening 1120357 van de Algemene Bank Nederland t.g.v. de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. BESTUUR Fons Gieies, voorzitter Br. A. van Rijckevorsel, sekretaris Dr. E. G. H. Hartel, lid C. H. J. van Niftrik, lid. REDACTIE Br. A. van Rijckevorsel. Brieven en stukken voor de redactie gelieve men te zenden naar Hoogstraat 23 ABONNEMENT Het abonnementsgeld bedraagt voor niet-leden voor vier nummers 10,— per jaar. Voor België en overig buitenland 11, BETALINGEN Abonnementen van niet-leden, advertenties, enz. te betalen via de Algemene Bank Nederland nr. 11 20 357. ADMINISTRATIE Adreswijzigingen enz. te zenden aan de sekretaris Br. A. van Rijckevorsel, Hoogstraat, Bergen op Zoom. 59

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 32