TM GESCHIEDKUNDIGE KRING RECENTE PUBLICATIES OVER BERGEN OP ZOOM •s tfca INHOUD MEDEDELINGEN vat en peperbus, een waterpot, elf lepels, alle het geleijewerk, een rek, een kannebak, strijkijzer, spiegel en schilderijen". Op de moos de goot waardoor het spoelwater naar buiten kon stromen een wastobbe en twee emmers en in de kelder een „keern" en twee roomtonnen Op de zolder vinden we nog een voorraadje landbouwproducten en wat gereed schap te weten „omtrent drie viertelen boekweijt, ses meukens paardeboonen, omtrent ses meukens erwten, een viertel rogge, een halve viertel spurrizaat, twee pikken en een haan getouw, vier nieuwe sokken en drie oude, twee bint touwen en een paar strengen". Vier melkbeesten en vier kalvers staan op stal. We vinden er verder vier „koeybak- ken" en wat schoppen en rieken. De paardestal is niet zo best voorzien. Een blauwe en bruine merrie beiden met ge tuig en een veulen van twee jaar maken de levende have uit. Een haverkist, een wan en een paar hooivorken zijn de noodzakelijke attributen om de dieren van voedsel te voorzien. Behalve ,,een wintmolen, een meuke, scheepels en twee ladders" bevat de schuur vijf gemet rogge met stro, vier gemet tarwe en gerst, vier honderd roeden bonen en vijf honderd roeden haver. Verder nog wat hooi, kaf, spurrie en ongeveer 200 bus sels stro. Tenslotte komen we, al dan niet onder een afdak, op het erf tegen twee hoge kar ren, twee aardkarren, drie ploegen, twee schijven met een swing, een eg, een slee, een haansknuppel en kruiwagens, 1200 „mussaarts", een hoeveelheid turf en een hoop stalmest. K v. d. Watering. Verantwoording en verklaring 1) Hoogerheyde. Register van Inventarissen. Contracten, etc. begonnen met oen jare 1721. bldz. 1. BERGS ZILVEREN REISBESTEK In het oktober-nummer 1968 van het maandblad „Handenarbeid" publiceerde W. H. Th. Knippenberg een artikel „Van eetlepel tot geboortelepel". We lezen daarin: „Het Rijksmuseum te Amsterdam bezit een luxe reisbestek, bestaande uit een zilveren tweetanaige vork, waarvan de steel omgeklapt kan worden en waarvan de twee tan den passen in vier gaatjes aan de achterzijde van een losse zilveren lepelbak. Op de achterzijde is later de volgende inscriptie aangebracht „5-7-1622. Tot buyt Gecreghe inde belegeringhe van Berghen op Zoom ut den budel van een Geestlic persoon". 72 Mededelingen Fons Gieles Ghelaesmakers te Bergen op Zoom van 1398/1586 Drs. W. H. Th. Knippenberg Zilver en zilversmeden te Bergen op Zoom Publicaties betreffende Bergen op Zoom Met voldoening presenteert de Redactie het vierde nummer van de eerste jaargang. We zijn verheugd over de medewerking van Drs. W. Knippenberg uit St. Michielsgestel. Hij schreef, speciaal voor ons blad, een rijk gedocumenteerd artikel over Bergs zil ver. Daarvoor zijn we hem bijzonder dankbaar en erkentelijk. Vervolgens werd de Redactie van de Waterschans verrijkt met een pakket kranten knipsels en andere originele documenten, welke Henri Overhoff ons toezond vanuit Amsterdam. Deze springlevende Bergenaar, die een excellente goodwill-ambassadeur voor onze stad is, die te Amsterdam het Carnaval joyeus doet vieren en daar alle belangstel ling wekt voor het zuidelijk karnaval, leeft met hart en ziel mee met onze vereniging. Wij zijn hem uitermate dankbaar voor zijn spontaan gebaarUit deze, door hem ge schonken gegevens, is menig artikel voor de Waterschans te destilleren. Wij zullen dit dan oog gretig doen. Wij gaan thans op naar de tweede jaargang. Tegenslagen werden ons niet bespaard. Maar wie Bergen op Zoom als inspiratiebron voor prachtige studies heeft, werkt mede aan de vergroting van de kennis van onze stad en aan de verrijking van zich zelve. Moge velen van U hun lidmaatschap zien als een bijdrage tot het behouden en voort doen leven van wat goed en schoon is in ons rijk historisch verleden. Fons Gieles, voorz. Van meerdere zijden bereikten de redactie de opmerking, dat, met alle respect voor de doorwerkte studies, welke tot op heden in de Waterschans verschenen, er ook een behoefte bij onze lezers bestaat aan meer informatie betreffende de vondsten welke te Bergen op Zoom worden gedaan. Eveneens de vraag of we niet meer „historische melange" kunnen presenteren, zodat het geheel wat lichter verteerbaar voor de lezer zou worden. Geachte lezer, wij doen ons best. Maar een aardige spreuk schoot te binnen, welke te lezen stond op de zoldermuur van het heerlijke rusitieke hotel te Hoornaar. „Nog nooit werd er een kok gevonden, die koken kon naar alle monden". Waarmee wij ons niet willen verontschuldigen In de tweede jaargang openen wij een aantal rubrieken waarin veel wetenswaardigs op smakelijke wijze zal worden opgelepeld. 73

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 39