GESCHIEDKUNDIGE KRING I TEN GELEIDE BERGEN OP ZOOM „TRUE PATRIOT LOVE IN ALL OUR SONS COMMAND" Zo spreekt het Canadese volkslied. Het lied, dat de Bergenaren van buiten kenden, enkele dagen, nadat de bevrijders 27 oktober 1944 triomfantelijk de oude vesting stad binnenreden. Liefde voor het vaderland begint met genegenheid voor de geboortestad. Daarom wijdt de Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom een speciaal gedenknummer aan „Bergen op Zoom in oorlogstijd" Ons bestuurslid Dr. Emil Hartel. verklaarde zich bereid deze beschouwing te willen schrijven. De oorlogsjaren 40-45 hebben hem steeds geïntrigeerd. Dat is een der redenen, waarom hij zich in de oorlogslite ratuur verdiept. Zijn boekenkast is er rijkelijk mee gevuld. In deze beschouwing is getracht zo veel mogeiijk de menselijke groep, de burgerij, in het oorlogsgebeuren gade te slaan. Deze wijze van benadering verklaart, dat er in het hele artikel nauwelijks één persoonsnaam genoemd is. De menselijke groep heeft zijn specifieke deeigroepen. Deze deelgroepen gedétail- leerd beschrijven gedurende de oorlogsjaren, vereist een bijeenbrengen van ge gevens, die nog onder de Bergse burgerij leven. De schrijver spreekt aan het eind van zijn beschouwing de hoop uit, dat er een studiecommissie mag komen, welke op exacte wijze „Wahrheit und Dichtung" zal weten te scheiden. Daardoor kan betrouw baar materiaal verzameld worden voor een nog meer illustratieve uitbouw van het thans geschreven geheel. Wij zijn Dr. Hartel bijzonder dankbaar, dat hij de vier Bergse oorlogsjaren overzich telijk en stromend bijeen heeft gebracht. Er is een betrouwbaar geheel ontstaan. Veel gegevens heeft Dr. Hartel onverbiddellijk ter zijde geschoven, weike niet gehee! bewezen en derhalve onbruikbaar waren. Wij danken ook Mevrouw Hartel, die vele uren besteedde aan het uittikken van het manuscript. Om te gedenken, dat wij werden bevrijd, bieden wij U deze beschouwing ter lezing en ter bewaring aan. Namens de Geschiedkundige Kring Stad en Land van Bergen op Zoom, Fons Gieies, Voorzitter. 27 oktober 1969. Dit nummer werd gedrukt op de persen van drukkerij Juten. 91

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 49