De Waterschans restauratiewerken Fa. C. VAN MERODE ZN. Uw speciaal aclres voor alle AANNEMINGSBEDRIJF - RESTAURATIE TER INLEIDING Bergsestraat 97 - Wouw - Tel. (01658) 367 April - mei - juni 1968 le jaargang nummer 1 Driemaandelijks mededelingenblad van de Geschiedkundige Kring Stad en Land van Bergen op Zoom Nu de Geschiedkundige Kring Stad en Land van Bergen op Zoom 26 januari 1968 officieel werd opgericht, is de behoefte aan een eigen mededelingenblad begrijpelijk. Een -oude draad wordt hiermede opgenomen. Er liggen weer een aantal jaren tussen het verschijnen van de laatste editie der „Sinte Geertruidsbronne en dit blad. Of we de kwaliteit kunnen evenaren, zal afhangen van de des kundigheid van ons welwillend gezinde schrijvers. Het maken van historische sprokkelingen moge een aangename en verpozende bezigheid zijn, dit neemt niet weg, dat een zekere wetenschappelijke benadering van de diverse themata vereiste is. Maar het Bergse Gemeentearchief is een onuitputtelijke bron en ook bewaart de Bergse bodem nog veel verrassingen. Oudere Bergenaren kunnen door middel van interviews nog veel wetens waardigs over ons dierbaar Bergen op Zoom overleveren. Dit alles is voor hen, die Bergen een warm hart toedragen, een uiterst plezierige taak. Voor heel veel jonge studenten kunnen studiegebieden ontsloten worden, die mis schien tot doctoraalstudies kunnen voeren. Moge dit blad de studieuze en volhardende geesten een inspiratie zijn om de importantie van Bergen op Zoom in het verleden te realiseren in het heden. We zijn uitermate blij, dat dit Bergse blad nu eens in onze stad zelf kan gedrukt worden. De heer van Bladel zijn we ten zeerste erkentelijk, dat hij als echte Bergenaar, alle moeite wil getroosten om deze pagina :s zo goed en zo gezellig mogelijk onder de lezers te brengen. Gaarne spreken we de hoop uit, dat dit blad een goed, gezond en lang leven beschoren moge zijn. Met uw aller medewerking zal dit waarachtig best gaan. Fons Gieles, Voorzitter Historische Kring Maart 1968 7

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 6