CONCLUSIE GESCHIEDKUNDIGE KRING INHOUD: No. 2, Jaarg. II MEDEDELINGEN op de 22ste maart brengt Koningin Wilhelmina een werkbezoek aan onze stad. Haar valt een zeer entoesiaste ontvangst ten deel. Het gebrek aan voedsel, brandstof, kleding, woonruimte en vele andere zaken, welke 's mensen milieu meer leefbaar maken, bleef nog lange tijd bestaan, ook na de 5de mei 1945, toen de burgerij nog één keer uitbundig feestte, omdat de oorlog in Europa was afgelopen. Voorlopig bleven de Duitse roverijen ook nog merkbaar door het ge brek aan productie- en transportmiddelen. Laat mij eindigen met een citaat uit de eerste Bredase bisschoppelijke brief van na de bevrijding, die op de 26ste november 1944 van de kansels der r.k. kerken in onze stad werd voorgelezen „Moge de diepe armoede, waartoe heel velen zijn vervallen, voor allen een heilzame waarschuwing zijn om in de toekomst veel een voudiger te gaan leven. Niemand zal ontkennen, dat in het verleden de levenswijze te hoog was opgevoerd". Liggen die oorlogsjaren dan al zo ver achter ons Terug van mijn verkenningstocht moet mij van het hart, dat ik gaarne vee! meer gezien en gerapporteerd zou hebben. Doch in alle eenzaamheid was ik daartoe niet in staat. Er zullen meer verkenners uitgezonden moeten worden, met andere woor den er zal een groep van personen geformeerd dienen te worden om feiten te ver zamelen, te zeven en te verwerken. Daar is haast geboden, want veel mensen her inneren zich nauwelijks iets van de meidagen van 1940. Voorts hebben velen, die nog heel wat zouden kunnen mededelen, hun wetenschap reeds meegenomen in het graf. De oorlog van mei 1940 dreigt een vergeten ooi log te worden. Omtrent de gebeurtenissen tijdens de bezetting en de bevrijding kan men reeds spreken van legendevorming, hetgeen uiteraard niet gewenst is voor een objectieve wetenschappelijke benadering. Ook in dit opzicht is er haast geboden. Nogmaals dit is een taak voor een groep belangstellenden. Door hun samenwerking kunnen zij een bijdrage leveren tot de geschiedenis van een zeer belangrijke periode in het bestaan van onze stad. De uitvoering van deze opdracht is een dure plicht tegenover de volgende generaties. E. G. H. HARTEL Bergen op Zoom, 12 oktober 1969. 116 MEDEDELINGEN Dr. H. VAN DER TUIN Br. CLEMENS v. d. WALLE FONS GIELES MARTIN VENSELAAR Dr. E. HaRTEL Bergen op Zoom in Franse ogen. Uit het leven van Siardus Bogaerts. Heeren van Bergen als schenkers van glasramen. Vondsten. Document Humain uit de Slag bij Woensdrecht. Verbeteringen Gedenknummer. Publikaties betreffende Bergen op Zoom. STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM Met voldoening presenteert de redactie een interessant artikel van ons medelid Dr. H. v. d. Tuin over „Bergen op Zoom in Franse ogen". De staf van medewerkers is in de figuur van Dr. v. d. Tuin op voortreffelijke wijze uitgebreid. Hij was als docent in de Franse Taal verbonden aan de R.H.B.S. alhier. Vanaf 1947 tot 1954 bekleedde hij een leerstoel aan de Sorbonne als lector in de Nederlandse Taal. Van zijn hand ver schenen o.m. twee werken over „De invloed van Vlaams-Hollandse schilderkunst op de Franse Romantische Literatuur in de 19e eeuw". Voorts is hij medewerker aan de „Revue de Littérature Comparée" een driemaandelijks tijdschrift, dat zich speciali seert in de vergelijkende letterkunde. Eveneens heten wij van harte als medewerker welkom Broeder Clemens v.d. Walle, een man, die zich reeds jaren verdiept in de boeiende gewestelijke geschiedenis van ons Markiezaat. Wij hopen, dat ook van zijn hand nog menig artikel ons blad zal mogen verrijken. Als coördinator in de verzorging van ons blad vonden wij de heer Martien Venselaar bereid deze taak op zich te willen nemen. Ondanks zijn drukke journalistieke werk zaamheden bij het Brabants Nieuwsblad, waarin reeds menig artikel van zijn hand verscheen over historische onderwerpen, heeft zijn interesse voor de gewestelijke geschiedenis hem geïnspireerd om „Ja" te zeggen. Van harte begroeten wij in ons bestuur de heer Ed. van Bladel. Met volledige instem ming van de op de jaarvergadering aanwezige leden werd hij gekozen. Wij danken de heer van Bladel voor zijn bereidwilligheid en wensen hem bij ons een prettige en aan gename tijd toe. NIEUWE LEDEN Mevrouw Franken-Piscaer, v. Diepenbrocklaan 4, Bergen op Zoom. 117

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 62