Een mooi grafsteenfragment GESCHIEDKUNDIGE KRING VOORWOORD INHOUD: No. 3, Jaarg. II STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM Toen Carla Luyckx, leerling van het Mollerlyceum, op school vernam, dat er in de kelders van de oude binnenstad best wel eens een en ander gevonden zou kunnen worden, is ze met een kaarsje in de hand de kelder van haar ouderlijke woning inge gaan. „Op zoek naar schatten I" zoals dat romantisch heet. En waarempel Ze vond wat. Op een kelderluikje lag een fragment van een bijzonder fraai beletterde graf steen. Haar moeder, ging enthousiast de kalk uit de letters peuteren en de steen schoon schrobben. Haar vader hakte met de nodige inspanningen een aantal letters bloot, die nog verborgen lagen. De tekst welke er nu te lezen staat is de volgende HIC'SITUS'EST'BEA RESURRECTIO EXPECTANS EX SPEI iUVENIS OL. MORÏNUS QUi DUM LITTERIS HUMANIO 1GENTER RETM Het ontbreken van een aantal letters maakt een exacte vertaling nogal lastig. Een voorlopige poging tot omzetting in het Nederlands luidt Hier ligt, in afwachting van de gelukzalige verrijzenis een jongeman van verheven verwachting (toekomst) eens (wijlen) Morinus, die terwijl hij uitblonk in een ijverig beoefenen der Humaniora plotseling gestorven is. De Morini vormden een Belgische volksstam aan de Schelde bij de zee. Maar de lettering doet vermoeden, alsmede de verlatinisering dat deze steen gedateerd moet worden tussen 1600 en 1700. Misschien is de jongeling een leerling geweest van een of ander klooster in de om geving van de Klaverstraat, alwaar deze steen momenteel te vinden is op het adres No. 6. Eerw. Pater Egelie onze dank voor de vertaling. Breedte van de arduinen grafsteen Letterhoogte cm. 132 Dr. H. VAN DER TUIN De verdediging van Bergen op Zoom door het Franse leger in mei 1940. De redactie acht het een eer met t' - deze editie van De Waterschans een studie te mogen aanbieden van dr. H. van der Tuin over het aandeel van de Fransen in de krijgsverrichtingen van de meidagen 1940 bij de vergeef se verdedigingspoging van Bergen op Zoom. Deze studie kwam tot stand in samen werking met dr. E. Hartel, van wie t.z.t. een integraal verslag van de oorlogshandelingen in Westbrabant mag worden verwacht. Over het optreden van de Fransen bestaat zowel in de herinnering van hen die het hebben meegemaakt als in de officiële geschiedschrijving een hardnekkig misverstand. De meest verbreide opvatting die ook gesteund wordt door F. H. Bringers in zijn boek: „De oorlog in Mei 1940", is dat de Dr. H. VAM DER TUIN Fransen na een beschieting in Steen bergen in paniek en ongeorganiseerd op de vlucht zouden zijn geslagen. Uit de studie van dr. Van der Tuin blijkt echter het tegendeel. Hoewel slechts uit gerust en onvoldoende bewapend en wetend in een onmogelijke en uitzichtloze positie te verkeren heeft de terugtrekkende legergroep dapper en koelbloedig getracht in Bergen op Zoom een egelstelling op te bouwen om daarmee ten be hoeve van achterliggende troepen de vijandelijke opmars te vertragen. Voor zijn verslag kon de schrijver op de eerste plaats putten uit eigen ervaring en destijds gemaakte notities. Toen de Fransen de stad binnen trokken trad hij 133

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 70