DE VERDEDIGING VAN BERGEN OP ZOOM DOOR HET FRANSE LEGER MEI 1940 INLEIDING vanaf het eerste moment als tolk op, waardoor hij persoonlijk bij de gang van zaken betrokken was. Daarnaast heeft hij met grote bereidwilligheid van de kant van de overheid inzage gehad van de officiële stukken uit de Franse oorlogsdocu mentatie van de Service Historique in Vincennes. Hij heeft verder een uitvoerige briefwisseling gevoerd met de voormalige commandanten en ten behoeve van deze studie heeft hij in Parijs met de betrokken officieren veel gesprekken gevoerd voor het verkrijgen van aanvullende gegevens. Dit uitgebreide verslag, waarin de „vergeten oorlog'' als het ware van uur tot uur te volgen is, is een aanvulling en een rechtzetting van de oorlogsgeschiedenis in het algemeen en van de stad in het bijzonder. Maar het is tevens een bijdrage tot de rehabilisatie van een kleine groep plichtsgetrouwe soldaten, wier heldhalftig standhouden noch hier, noch in het eigen vaderland tot nu toe veel waardering heeft gekregen. Martin Venselaar. BESTUUR Fons Gieles, voorzitter Br. A. van Rijckevorsel, sekretaris Dr. E. G. H. Hartel, lid C. H. J. van Niftrik, lid. E. van Bladel, lid REDACTIE Br. A. van Rijckevorsel. Brieven en stukken voor de redactie gelieve men te zenden naar Hoogstraat 23 ABONNEMENTHet abonnementsgeld bedraagt voor niet-leden voor vier nummers 10,per jaar. Voor België en overig buitenland 11, BETALINGEN Abonnementen van niet-leden, advertenties, enz. te betalen via de Algemene Bank Nederland nr. 11 20 357. ADMINISTRATIE Adreswijzigingen enz. te zenden aan de sekretaris Br. A. van Rijckevorsel, Hoogstraat, Bergen op Zoom. 134 De verdediging van Bergen op Zoom in mei 1940 is een zaak geweest van de Fran sen. Er is ten noorden van onze stad wel contact geweest tussen Nederlandse en Franse troepenafdelingen, maar in de nacht van de 13e op de 14e mei is daar een einde aan gekomen, vooral door gebrekkige communicatie. De taak van de Fransen was niet gemakkelijk. Volgens order van de opperbevelheb ber, generaal Giraud, moest een front worden gevormd tussen Bergen op Zoom en Esschen. Toen de zaken een andere loop namen dan voorzien was, besloot de Commandant der Verkenningsgroepen, Kolonel de Beauchesne, van Bergen op Zoom een egelstelling te maken, teneinde de Duitsers bezig te houden en de terug tocht van het Franse leger te vergemakkelijken. De uitvoering van deze opdracht was eigenlijk onmogelijk. Versterkingen bleven uit. De ruim 280 man onder Commandant Michon hebben tot het uiterste hun plicht gedaan en de Duitsers gevoelige verliezen aan manschappen en materieel toege bracht. Het is goed deze episode eens zo helder mogelijk te belichten en zijn verdiende plaats te geven in de geschiedenis, niet alleen in die van Bergen op Zoom, maar ook in die van het Franse leger. Er is in 1951 wel een boek verschenen van Lere- couvreux, L'Armée Giraud en Hollande, maar daarin ontbreken over de strijd in Bergen op Zoom veel details, die we door schriftelijke en mondelijke mededelingen hebben kunnen aanvullen. Onze studie zou onmogelijk geweest zijn zonder de grote steun die wij van Franse zijde mochten ontvangen. De Service Historique de l'Armée de Terre te Vincennes is zo welwillend geweest ons een korte studie te zenden over „La Défense de Ber gen op Zoom", welke belangrijke informatie bevat. Wij betuigen voor deze mede werking onze oprechte dank aan de Chef van de Service Historique, Generaal Fournier, aan zijn adjudant, Kolonel Hurbin, en aan hun medewerkers. Ook voor de ons verder door Kolonel de Waziers verstrekte mondelinge inlichtingen, zijn wij zeer erkentelijk. Laatstgenoemde Kolonel heeft het ons mogelijk gemaakt in contact te komen met verschillende officieren die aan de strijd in Bergen op Zoom hebben deelgenomen. Van de Commandant, Generaal Michon, en zijn aajudant, Kapitein Pacaud, hebben wij de uitgebreide rapporten kunnen raadplegen. Tevens mochten wij van hen zeer waardevolle mondelinge mededelingen ontvangen. Kapitein Bayard, de officier van gezondheid, Kapitein Guiguet, Luitenant de Montalembert (later bevorderd tot kapitein), Luitenant Franqueville en Maréchal des logis (wacht meester) Groo, hebben zich de moeite willen getroosten ons uitgebreide verslagen toe te zenden. Een gesprek met de heer de Montalembert is ons ook nog van groot nut geweest. Naar hen allen gaat onze eerbiedige en welgemeende dank uit. Tot slot deze opmerking Het is niet eenvoudig gegevens te verzamelen over ge beurtenissen die 30 jaar geleden hebben plaats gevonden. Lacunes blijven dan ook mogelijk. 135

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 71