GESCHIEDKUNDIGE KRING I van Vertaling van in de tekst voorkomende Franse woorden en zinnen No. 4, Jaarg. II Ofa) INHOUD INLEIDING p. 137, noot 5 Gedurende de nacht voorbij trekken van de Verkenningsafdeling No. 2, die door de stad trekt in Zuidelijke richting, p. 138, noot 6 Onder de motorrijders die ons begeleidden vielen gewonden en, naar ik meen, twee doden", p. 138. Laatste alinea, regel 6 Reparatie-wagen. p. 140, 2e alinea, regel 4 Wij moesten daar weerstand bieden om het de Franse troepen mogelijk te maken op België terug te vallen, en om ons in Bergen op Zoom vast te zetten teneinde de Duitsers op te houden. p. 140, noot 9 Het gaat niet goed, de Duitsers komen uit het Noorden, p. 140, 5e alinea, regel 5 Tot aan de zee. (De Schelde werd voor de zee aangezien), p. 140, 6e alinea, regel 12 Journaal van de opmars der troepen, p. 141, 4e alinea, regel 1 „Zijn al die verhalen over parachutisten waar?" p. 141, 6e alinea, regel 3: „Carnet de route". Bij de krijgstocht gemaakte aanteke ningen. p. 141, noot 12 Tegen het einde van de dag. p. 142, 1e alinea, regel 1 Te voet gaande personen. p. 142, noot 14 Met een blij gezicht. Bonensoep. p. 142, 3e alinea, regel 4 Een pleintje aan de Zuidkant van de stad. p. 143, 2e alinea, regel 3 De zandzakken in de hoofdstraat zijn veranderd in twee blokhuizen, ingenomen door jongelui, p. 143, noot 18 Zij hadden zich onder de Hollandse soldaten gemengd, p. 146, 1e alinea, regel 16 Die mij heeft aangemoedigd en opgetogen was over de bereikte resultaten. p. 146, 1e alinea, regel 19 Sprak zijn waardering uit over de wijze waarop wij weer stand hadden geboden, en zei dat hij ons had aangevallen met een Bataillon en 1 reserve-escadron motorrijders, en dat een honderdtal van zijn manschappen waren gesneuveld, p. 147, 2e alinea, regel 2 Een auto met radio en luidspreker rijdt rond om lucht alarm bekend te maken Bij de Oostuitgang van de stad tot stil stand gebracht, wordt op bevel het toestel vernietigd, p. 147, noot 21 De commissaris van politie, wiens activiteiten ik alle reden had later verdacht te vinden, alsmede die van zijn agenten, in de loop van de nacht en de volgende dag. p. 149, 1e alinea, regel 9 De hele dag heb ik het rumoer gehoord van de slag die geleverd werd aan de Noord- en Oostuitgangen van de stad. p. 149, 1e alinea, regel 13 In de bossen, p. 149, 2e alinea, regel 5 Die geen enkel kenteken droeg, p. 150, 1e alinea, regel 2 Bij vergissing, door een mitrailleur-salvo, p. 151, 1e alinea, regel 5' West-Oost lopende weg langs het park. p 151, 5e alinea, regel 8 Ik heb geantwoord met vuur uit een mortier dat ik van een andere gevechtsgroep had geleend en na enige afgeschoten granaten was de rust weergekeerd, p. 152, noot 28 13 Mei. 16 uur. Naar de Commandopost van Kolonel de Beauchesne gegaan bij de Zuidelijke uitgang van Bergen op Zoom. Ik vind daar terug: Kapitein Pacaud, Kapitein de Chabalier, Luitenant Rouvillois. Order van Kolonel de Beauchesne Steenbergen ont ruimen, zich insluiten in Bergen op Zoom en daar stand houden tot de middag van de 14e. Zullen ontzet worden door een tegenaanval die vastgesteld is en zal worden ondernomen door 1 Regiment Infanterie 1 Compagnie tanks Hollandse onder delen. p. 153, noot 30 Ziedaar een hele geschiedenis natuurlijk verkort van een onder-officier van het Franse leger. 156 Fons Gieles Proporties van de Christoffelschouw van Rombout Kelder- mans te Bergen op Zoom. Fons Gieles Een ritueel vaatwerk uit Bergen op Zoom. Henri Overhoff Een achttiende eeuws oorlogsbericht over B. op Zoom. Redactie Het Geuzenliedboek. P. Hendrix Een jeugd in Bergen. Fons Gieles De Draak en St. Joris geven geheimen prijs. Redactie Onze Bergse gevelstenen. Redactie Wa zeede gij dèèr BERGEN OP ZOOM Wij begroeten van harte de heer Y d o. die op de jongste algemene ledenvergade ring, met instemming van alle aanwezige leden, tot penningmeester van onze ver eniging werd gekozen. Wij zijn de heer Ydo dankbaar, dat hij deze taak op zich heeft willen nemen, waar door onze secretaris, Broeder Alberick van Rijckevorsel eindelijk van zijn dubbele functie is ontheven. Ook onze secretaris danken wij voor de zware taak welke hij in het belang van onze vereniging zo accuraat heeft willen vervuilen. Verheugd zijn we ook dat ons medebestuurslid dhr. E. van Bladel de verzending van de Waterschans aan onze lezers thans is gaan verzorgen. Onze oud-stadgenoot, Prof. Dr. P. Hendrix, hield vorig jaar een lezing voor onze leden waarin hij op sappige, en raaktyperende wijze een brok jeugdherinnering op riep. Hel bestuur meende, dat dit verhaal feitelijk vastgelegd zou moeten worden. Prof. Hendrix was spontaan bereid om in drie afleveringen een stukje Bergen op Zoom te schetsen zoals de ouderen onder ons dit nog weten, maar waarvan zelden iemand het schriftelijk vastlegde. Dank aan Prof. Hendrix. Wij publiceren thans zijn eerste aflevering. Ook gaat onze erkentelijkheid uit naar de zijde van ons gemeentebestuur, waarvan wij onlangs hel bericht ontvingen, dat zij het verschijnen van „De Waterschans" van betekenis voor onze stad acht en derhalve in de drukkosten voor een deel tegemoet wil komen. Tevens werd door het College van Burgemeester en Wethouders welwillend inge gaan op het verzoek van onze leden, om aan de Heer Pierre Paul Gros voor zijn verdiensten, onze stad in de oorlogsdagen van 1940 betoond, de Bergen op Zoomse herinneringsmedaille uit te reiken, begeleid van een oorkonde. Wij hopen in het volgende nummer de volledige tekst van deze oorkonde te publi ceren. 157

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 82