Antheunis' oudste zoon Piet, de beeldhouwer Toon Dupuis verkeerde. (Dupuis maakte de beelden van de gebroeders De Witt). In Den Haag gaan de zaken aanvankelijk zeer goed. In de Leeuwenhoekstraat heeft Antheunis een atelier, waar, op het toppunt van welvaart, meer dan veertig man werkten, waaronder veel Italianen. De opdrachten welke van Hasselt hem be zorgde zijn niet gering. Twee oorzaken doen het goede getij keren. De algemene verslechtering van de politieke toestand. De eerste wereldoorlog wierp zijn schaduwen vooruit. En ver volgens het té artistieke, zo men wil onzakelijke beleid, van Henri Fredericus An theunis, die een goedmoedig en romantisch man was. De zaken lopen snel terug. Veel personeel moest worden ontslagen. Het is George, zijn vijfde zoon, die in Den Haag de zaak van vader overneemt. Op kleinere voet werd ze voortgezet in de Molenstraat, in het centrum van oud-Den Haag, waai nu nog, anno 1971 de beeld houwer en kunsthandelaar H. F. Antheunis het vakmanschap van drie generaties continueert. Precies op de dag van zijn vijf-en-zevenstigste verjaardag, 28 januari 1917, stierf, in zeer benarde tijden, Henri Antheunis, de man die voor een zacht prijsje een beeld uit Wouw verwierf. 1) De heer v. Ham, assist.-arch. van Bergen op Zoom, dank voor zijn medewerking inzake gegevens betreffende familie Antheunis. 2) Van de zijde van het Antwerpse Stadsarchief werd alle medewerking ontvan gen inzake gegevens betreffende het verblijf van H. F. Antheunis te Antwerpen. Daarvoor hartelijk dank, in 't bijzonder de heer R. van der h'aegen, bureelhoofd. 4) Kunstgeschiedenis der Nederlanden 19e en 20e eeuw. 1965. Uitgave Zeist-Antwerpen. Phoenix-serie. 188 Kleine chronologie van gebeurtenissen, tijdens de levensperiode van H. F. An theunis, tot zijn vertrek uit Bergen op Zoom. 1853 Herstel Kerkeiijke Hiërarchie in Nederland. 1868 Oprichting Gezellenvereniging. 1869 Oprichting St. Bernulphusgilde door Mgr. van Heukelom. (Utrecht). 1869 Van Genk levert schilderij „Dood Jan II van Glymes". 1872 Invoering in Frankrijk Algemene Dienstplicht. Legerwet van Thiers. 1872 H. Antheunis weer terug te Bergen op Zoom. (Ceintuurbaan). 1872 Bepleistering Stadhuis Bergen op Zoom. Plaatsing Justitiabeeld Antheunis in gevelnis. 1873 Begin Huizenbouw Stationsstraat en Burgemeester van Hasseltstraat. 1873 „Holland op z'n smalst", door Victor de Steurs. 1874 De Bernardijnen verlaten de parochie te Wouw. 1876 Aib. Thym aanvaardt hoogleraarsambt Rijksacademie Amsterdam. 1877 Boek van Marchall „Histoire de la sculpture du Pays Bas", verschijnt. 1877 Opvoering „Leeuw van Vlaanderen" te Antwerpen. 1877 Wet op de Kerkbesturen in Bisdom Breda. Overgave van de archieven, middels een toegezonden proces verbaal, aan het Bisdom. Een idee van Mgr. van Hooydonk. De uitvoering geschiedde onder Mgr. van Beek. 1878 Weingartner, opgevolgd door J. ten Have als directeur van de tekenschool. 1879 Violet Le Due sterft te Lausanne. 1880 Antheunis verhuist naar het pand St. Joris aan de Grote Markt. 1881 De Gevangenpoortkwestie. 1883 Feestgebouw „Thalia" komt gereed. Ontwerp architect Van Genk. 1883 De Roock publiceert artikel over De Christoffelschouw. 1883 J. Craandijk, schrijver van „Wandelingen door Nederland" bezoekt Wouw en Bergen op Zoom. 1883 Oprichting van de Rembrandtstichting te Amsterdam. 1884 Frederic Galland voltooit studie over „De Rederijkerskamer van Bergen op Zoom". Gepubliceerd in Dietse Warande 1886. 1885 Opening van het Rijksmuseum te Amsterdam, 'n Gloriedag voor Aib. Thijm, Vict. de Steurs en F. Cuypers. 1885 Gebouw Rijks HBS Stulemeyerlaan komt gereed. Ontw. Arch, van Genk. 1886 Vader van H. F. Antheunis, de heer P. Antheunis sterft te Bergen op Zoom. 1886 Beeldhouwer Antheunis bezit beeld van Wouw. Bericht daarvan in Tijd schrift voor N.-Brabantse Geschiedenis Taal en Letterkunde. Maart 1886. 1886 Deken Muskens betrekt nieuwe pastorie aan de Grote Markt. 1886 Eind september eindigt tijdschrift van August. Sassen, (begonnen 1883). 1889 Lodewijk van Deyssel vestigt zich te Bergen op Zoom. 1893 Gouden Priesterfeest Deken Muskens. 1893 Van Deyssel verhuist naar Baarn. 1893 H. F. Antheunis verhuist naar 's-Gravenhage. 1894 „Taxandria", tijdschrift voor Brabantse Geschiedenis verschijnt te Bergen op Zoom als voortzetting van Aug. Sassen's werk. Redactie W. Juten. 189

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 98