uit de 17de eeuw. B5j de restauratie is deze indeling hersteld en waar nodig vernieuwd, grotendeels met behoud van de aanpassingen uit 1899» Be ScherminckelZie de publikatie "De Draeck en de Scherminckel" Oostenriick. Zie: Studies uit Bergen op Zoos, deel 2. JWeyts. THOMAS BECKET In de Glymes-zaal van het Markiezenhof bevindt zich een houten beeld voorstellende de Heilige Thomas Becket. Oorspronkelijk behoorde dit beeld tot het koorgestoelte van de St. Bernaertsabdij te Hemiksem bij Antwerpen. Dit gestoelte, ontworpen door Jan Balthasar Bouvaert, werd tussen 1660 en 1700 uitgevoerd door de bekwaamste schrijn werkers en beeldhouwers van die tijd, zoals Hendrik Ver- bruggen, Artus Qaellien de Jonge en Lodewijk Willemsens. Bij de gedwongen opheffing van genoemde abdij in 179ó werd het koorgestoelte in een schuur te Oud-Gastel op geslagen. Be St. Bemaertsabdy bezat daar namelijk enige bezittingen binnen het Markiezaat van Bergen op Zoom en verzorgde er het pastoraat in Hoeven, Oudenbosch, Oud-Gastel en Wouw. Omstreeks 18J0 werd het gestoelte in het priesterkoor van de St. Lambertuskerk te Wouw geplaatst. Baar was echter te weinig ruimte om het ge heel op te nemen. Voor zes beelden was er geen plaats. Vier beelden werden daarom terzijde van de biechtstoelen opgesteld en voor het vijfde vond men een plaatsje onder de preekstoel. Eén beeld, dat van Thomas Becket, bleef over en werd naderhand verkocht. Dit beeld heeft dus nooit in de kerk van Wouw gestaan. Het zal wel bekend zijn, hoe door bemiddeling van onze stadgenoot, de Keer Fons Gieles, via de Stichting Vrien den van het Markiezenhof het beeld in 1975 door de Gemeente werd aangekocht. Het bestaat uit één stuk en is 135 om hoog. In tegenstelling tot de overige beelden van het koorgestoelte, die tijdens de oorlogshandelingen in 1944 in veiligheid konden worden gebracht en daarna zijn afgeloogd, bezit het Becket-beeld nog zijn oorspron kelijk patina. De zetels der koorheren en de achterwand zijn helaas in vlammen opgegaan. Het wekt verwondering, dat bij de heropbouw van het koorgestoelte in de Wouwse kerk het beeld van Thomas Becket buiten de keuze is gevallen. Immers, deze noord-

Periodieken

De Waterschans | 1978 | | pagina 4