14. UITNODIGING TOT DEELNEMING MN DE EXCURSIE NAAR AMSTER DAM EN HAARLEM OP VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 JUNI A.S. Het is het bestuur- van de Geschiedkundige Kring een bijzender genoegen da leden uit te nodigen voer een tweedaagse excursie naar Amsterdam en Haarlem» Als datum van de excursie hebben wij vrijdag 8 en zater dag 9 juni a.s® gekozen» Er is getracht een zo groot mogelijke vexnekeidenheid te bieden. In verband met enige exclusieve bezoeken mag het deel nemersaantal ten hoogste 30 personen bodragen. Vertrek Bergen op Zoen vanaf het parkeerterrein bij het Postkantoor per touringcar, 7.30 uur EXACT. In Motel Yienen te Vianen, tol» 03473-2484» pause voor koffie met gebak 8.45 - 9.15 uur. Aankomst Amsterdam 10.15 uur» Bezoek, onder leiding van Mevrouw G. Stam, aan Ons* Lieve Hoer op Solder, Oude Zijds Voorburgwal 40 (17© eeuws koopmanshuis mot schuilkerk). 10.15 11.15 uur» Bezoek aan Gade Kerk, Oudekerksple in 11.15 - 11.45 uur. We worden rondgeleid door de Ir. H.A.J.M. Wolier, tot voor kert Hoofd Monumentenzorg Amsterdam, De kerk is ingewijd in 1306. Da restauratie ervan heeft 26 miljoen gekost! Tocht per boot van de Oude Brugsteeg naar de Amstel. 11.45 - 13.45 uur We zullen over het IJ varen en over de meest spectu- laire grachten. Er is een gids aanwezig. Aan boord zullen broodjes wor den gereserveerd. Het gezelschap zal daarna in 2 groepen de collectie Six 15. bezoeken, Amstel 218, en de tentoonstelling "Keur van Tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotter dam" in museum Willet Holthuysen» een grachtenhuis uit de 17e/l8e eeuw met een in de 18e eeuwse stijl aangeleg de tuin, Herengracht 605» 14.00 16.00 uur. De collectie Six onvat een belangwekkende particuliere verzameling meubelen, porselein en schilderijen van o.ra. 17e eeuwse meesters, waaronder enkele Rembrandts. De tentoonstellingen "Keur van Tin" zijn* georganiseerd in nauwe samenwerking met het museum Willet Holthuysen te Amsterdam, het museum Het Sterekshof te Deurnc- Antverpen en het museum Boysans- van Bsuningon te Rot terdam, Voor de tentoonstellingen is in de drie havensteden een intensief en langdurig archiefonderzoek verricht. In de catalogus van 275 bladsyden zijn dan ook uitge breide artikelen opgenomen over het tinnegietersambacht in Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam. De catalogus ad 15»— kas desgewenst worden afge haald ten kantore van de heer Laane» In huize Six zullen wy worden rondgeleid door do heer B. Eos en in Willet Holthuysen door dc heer F. van Erpers Roya&rds. Na deze bezoeken zal er thee worden gedronken in Hotel de L1Europe, Nieuwe Doelenstraat 2—4. 16.00 17.00 uur (voor eigen rekening). Diner in het Motel te Amsterdam. 18.30 - 20.00 uur Het diner bestaat uit: Grapefruit cocktail Groentesoep Schnitzel "Metternich" Chipolatapudding. Dranken zyn voor eigen rekening. Daarna volgt een inleiding met dia's over de histori-

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 10