24. Engeland en het buitenland. Als staflid van het "London House Trust for Overseas Graduates" heeft ze deel uit gemaakt van studiegroepen onder leiding van een hoog leraar bij de U.K." en meegedaan met mensen van bijna al le nationaliteiten in de landen zelf. De onderwerpenvaar/oor de schrijfster de meeste be langstelling heeft, zijn godsdienst, exil tuur en litera tuur. Onlangs is zy betrokken geraakt bij het ondersoek naar Engels-Eederl&ndse banden in de 15e en 16e eeuw, die toevallig ook net uitgangspunt vormen van de "Vrouw en de Duivel". II. "Bergen cp Zoom in oude ansichten, deel 2," door F. Dons en J.C. Eoolands. Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXVTII. Toen ws onze -via 'n Bergse boekhandel- dit "prenten boek voor grote mensen" aanschaften, deden we dit niet, dan na even aarzelen. Insaers in 1969 was 'n soortgelijk werkje van de hand van de heer J.H. van Mosselveld ver schenen en we vroegen ons af, of de verzamelaars- au teurs voldoende interessant materiaal over een toch betrekkelijk kleine binnenstad bijeen konden brengen, om nog iets wezenlijks toe te kunnen voegen aan het foto bestand van "deel I". Dat ze daarin geslaagd zyn komt, naar ik meen, omdat ze 'n andere bedoeling hadden, dan de auteur van het eerste boekje "oude ansichten". Terwijl deze laatste de postkaarten gebruikte om 'n historische documentatie te geven over Bergen op Zoom rond de eeuwwisseling, was het vertrekpunt van onze medeleden Dons en Roe lands eerder: "de liefde tot zijn stad is ieder aangeboren". 25. Hun boekje geeft de oude Bergenaar voortdurend het A-ïïa-Erlebnisdaar zijn ze de overgrootvaders, over grootmoeders, oud-ooms, oud-tantes, oud-neven en oud nichten en daarover valt nog heel wat te praten en te lachenJ Het geeft bovendien de Bergenaar -zeker mede door de fraaie kaarten, die de auteurs uitzochten- de gedachte: wat was onze stad toén mooi, met z'n pompen, z*n intie me Geweldigerstraatje met de Sint-Margrietskapel, met het blanke interieur van de Sint-Jozefkerk, met de schapen op de dijken, en ga zo maar door. "Bergen op Zoom in oude ansichten, deel 2" is, naar onze mening, meer een boekje dat specifiek voor de Ber genaar is bedoeld, dan deel I. Jammer, dat het' in de onderschriften nogal wat fouten bevat. Omdat de auteurs zelf zeggen, dat ze van geconstateer de fouten gaarne op de hoogte worden gebracht, geven we U hierbij hun adressen: - F. Dons, Moeregrebstraat 60, Bergen op Zoom, - J.C. Roelands, Wouwsestraatweg 52, Bergen op Zoom. v.R.

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 15