26. STAD EH LAND VAN BERGEN OP ZOOM IN NIEUWE PUBLICATIES (1978). Buiten de kring van deze vereniging verschenen ook in 1978 een aantal publikaties over stad en land. Elders in dit tijdschrift wordt besproken het boekje over prent briefkaarten: Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2 door F. Dons en J.C. Roelands. (Zaltbommel 1978). W.A. van Ham schreef een artikel over de fraaie per kamenten genealogiedie thans de hofzaal van het Mar kiezenhof siert: "Een genealogie van de heren en mar kiezen van Bergen op Zoom hersteld" in het maandblad De Nederlandsche Leery (kolom 164-169) G.J. Jaspers schreef over de predikant Abraham Costerus in het Nederlands archief van kerkgeschiedenis (bis. 31-61). J. Machean schreef over het bekende Schotse soldatengeslacht Balfour in do Nederlandsche Leeuw (kolom I46-I64)® J.H. van Mosselveld schreef over "Van Genk in het Mar kiezenhof" in Brabantia blz. 159-160; W. Blok en L.J. Weijs schreven de tekst van de tentoonstellingscatalo gus "Van Genk, een kunstclan uit de tweede helft van de 19e eeuw". Over de boekdrukkunst o.a. te Bergen op Zoom schreef K. van den Oord in Varia Historica Brabantia (209-272). K» Slootmans schreef in het jaarboek van de Ghulden Roos over "De Draak, Sint Joris, De Olifant en aangren zende panden", "Jan de Haze, gastheer van Albrecht Dtlrer" en "Middeleeuwse handelshuizen te Bergen op Zoom". In De Spuier behandelde C. Vanwesenbeeck "De Arcke Noë", "De maagd van Mechelen" en "Historie en herstel van de panden van Gemeentebedrijven"De boek jes van Dr. H. v.d. Tuin zijn reeds in vorige nummers van dit tijdschrift behandeld. Ook verschenen jubileum uitgaven ter gelegenheid van het 60—jarig bestaan van de parochiekerk Onze Lieve Vrouwe van Lourdes (Het Fort) en het 10-jarig bestaan van de H. Hart parochie (Oost). F, Buys schreef in De Ghulden Roos over het ontstaan- van de parochie Wouwse Plantage; A. Delahaye over "Op de dorpshuyse van Princenlant" (publikaties Nas sau-Brabant nr. 41). "De parochie van St. Cornelis te Welberg (idem, nr. 45) en met C. Slokkers over "Sint Gmamaraskerk te Steenbergen" (Steenbergen 1978) G.J. van Donschot behandelde "De Archieven van Nassau Brabant" (Publikaties Nassau-Brabant nr. 44). W.A. van Ham "De symbolen van Willemstad" in de Oran jeboom, blz. 25-46} "Bergen op Zoom, markgraafschap aan de Westrand" in Brabantia 113-118; "Het Markie- zaat van Bergen op Zoom" in Publikaties Nassau—Bra bant nr. 43 (ook afzonderlijk als catalogus van de ge lijknamige tentoonstelling); "Zuid-Beveland en West- Brabant" in Historisch jaarboek van Zuid- en Noord- Beveland, 83-94; "De Noord-Westhoek in historisch perspektief" in: Mensen van vroeger 98-100. R. Jvan Hasselt schreef een "Bijdrage tot de geschie denis van de landbouwpacht in Westelijk Noord-Brabant" in De Ghulden Roos 18—35» A.C.M. Kappelhof over "Meisseniers en Sint Petersmannen, hun verhouding tot de heren van Breda" in Oranjeboom. 83-115 (hierin komt ook Bergen op Zoom ter sprake). Dit geldt ook voor de molens in een deel van het markiezaat in een artikel van K. Leenders in hetzelfde jaarboek, 107- I46. C.A.I.L. van Nispen besprak in De Ghulden Roos "Hoe Willemstad een heerlijkheid der Oranjes werd" en "De familie van Oldenborgh en Willemstad". Van dezelf de schrijver verscheen een apart boek "Willemstad een brillant in de gouden Delta" (Haarlem Ï97ÏÏ)T Keer po- pulaire verhandelingen schreven J, Sinke over: "Het graf van de freule, haar paard en de hond" in Contact, september 1978 en C.J.M. Slokkers onder de weidse titel "Kesjeus, markten, mussen, molens en an dere emmertjes mijmeringen over Steenbergen" (Publi katies Nassau—Brabant nr. 40). Verschrikte lezers mogen weten, dat "Mesjeus" in nog niet zo oude tijden in Steenbergen en omgeving de aanspreektitel van on-

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 16