2. Inhoud. 1. De algemene ledenvergadering te Huybergen, op '22 maart 1979. pag. 2. Jaarverslag van de secretaris over 1978. pag. 3. Jaarverslag van de penningmeester over 1978. 4. Uitnodiging: Excursie Amsterdam en Haarlem op 8 en 9 juni a.s. 5. Onze Overledenen. 6. Werk van onze Leden. 7. Stad en Land van Bergen op Zoom in nieuwe publicaties, 8. Uitnodiging: Mini-excursie naar Bergse Huizen. pag. pag. pag. 3. 7. pag, 11. 14. 19. 20. pag. 26. pag. 28. 3. De Algemene Ledenvergadering te Huybergen. op 22 maart 1979. Zoals gebruikelijk opende de Voorzitter, dr. E. HSrtel, de vergadering met de 40 aanwezige leden van harte welkom te heten "in dit, voor sommigen wat verre, maar zeer intieme oord." Hij meldde, dat hij bericht van verhindering ontvangen had van mejuffrouw Anne—Lize van der Stoel en de heren L. v.d. Laar, W. van Ham, L. de Kok, E. Nijpels, A. Ramshorst, J. Roelands, P* Sips en H. Wiltink. "Dezen zyn nu afwezig" zei de voorzitter, "maar ik wil met U even terugdenken aan mensen die voorgoed afwezig zyn: de heer L.C.M. Speekenbrink, U allen bekend, een trouw bezoeker van onze bijeenkomsten, de heer E. Smagge, evenals de heer Speekenbrink een lid vanaf het ontstaan van onze vereniging en de heer J.G. Sloff. Misschien zyn er onder U, die het geluk hebben gehad, hem als de leraar gekend te hebben. Maar hy was moer dan dat. Hy was iemand, waarvan we kunnen zeggen, dat hy geschiedenis gemaakt heeft en wel tijdens de tweede wereldoorlog. Byna was hy het slachtoffer van het Englandspiel ge werden. Maar laten we nu weer terugkeren tot de levenden. En dan wil ik eerst U allen danken voor Uw belangstel ling in het wel en wee van onze vereniging en voor het feit, dat U, middels Uw contributie, het ons mo- gelyk maakt activiteiten te kunnen ontplooien. Ook moet ik Br. Cecilius van der Westen danken, de conservator van dit museum, die geen ogenblik geaar zeld heeft zijn Grote Zaal beschikbaar te stellen. Dan gaat myn dank uit naar de leden van onze Redactie- Commissie, de heren van Ham, Stuart, Venselaar en van de Watering en meer uitdrukkelijk naar de heer van Ham, de grote coördinator van onze Studies uit Bergen op. Zoom.

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 4