Verder wil ik mijn medebestuursleden bedanken voor alles wat ze in het afgelopen jaar voor de vereniging hebben gedaan: de heer van Ryckevorsel voor het samenstellen en verzorgen vain de Mini-Waterschans, die de voornaam ste band is tussen bestuur en leden; de heer Ydo, ie mand die meer in de stilte werkt aan zijn niet gemakke lijke taak de financiën van de vereniging te beheren; aan zijn soms niet prettige taak, om alsmaar leden met achterstallige betaling te moeten manen; en dan Mejuf frouw Joosen en de heer van Bladel, die, waar nodig, assistentie verlenen by het de verzending van onze boek werken. Hierna gaf de heer voorzitter de vergadering een over zicht van het eerste deel van ons nieuwe jaarprogram: 22 april Mini-excursie naar Bergse Huizen, onder leiding van Ir. J. Weyts. 17 mei 'n Dia-avond, gegeven door de heer v.d. Bergh» restauratie-architekt van Dordrecht. 19 mei Excursie naar Dordrecht, onder leiding van de heren Laane, van Niftrik, Ydo en v.d. Bergh. 8 en 9 juni: Onze Twee-Daagse-Excursie naar Amsterdam en Haarlem, o.l.v, de heer Laane. en w.s. 17 juni: 'n Mini-Excursie naar het Ravelijn op de Zoom. De voorzitter dankte de heer Weyts voor zyn bereidheid weer 'n excursie naar Bergse Huizen te hebben opgezet; zyn medebestuurslid de heer van Niftrik, die het initi atief naai voor de excursie naar Dordrecht en de heer Laane, die zyn excursie naar het noorden weer perfect voor elkaar had. Hierna verzocht hy de heer Laane, er alvast wat erover te vertellen, (zie pag. 14). 5 "Zo", aldus de heer HSrtel, "hebben we geprobeerd een programma samen te stellen, dat "elck wat wils" biedt. Het is echter niet altijd mogelijk, ieder tevreden te kunnen stellen. Maar U moet niet schromen suggesties te doen; we zullen die zeker in overweging nemen." In verband met de verdere plannen, deelde de voorzitter mee, dat onze leden tegen het einde van het jaar de "Studies uit Bergen op Zoom 3" tegemoet kunnen zien, een boek met zeer gevarieerde artikelen over Stad en Land. "Tot slot wil ik U nog zeggen, dat we hopen dit jaar de 300 leden te halen. We zijn er niet ver meer vanaf en dat terwijl we nog maar enkele jaren geleden alsmaar draaiden rond het getal 200." Daarna nodigde hij de secretaris uit tot het voorlezen van zijn jaarverslag (zie pag. 7), waarop de penning meester met het zyne volgde (zie pag» 11). Vervolgens gaf dhr. Laane, namens de kas-commissie '78 (Heren Laane en Venselaar) zijn mening als volgt weer: "We hebben met plezier de kas-controle kunnen doen, omdat de zaken van de heer Ydo zo keurig en overzich telijk geadministreerd waren. Ik stel voor hem décharge te verlenen", waarop de hele zaal applaudiseerde. Daarop benoemde de vergadering de heren Meijlink en Ven selaar tot leden van de Kas-Commissie *79» De aftredende bestuursleden van Ryckevorsel en Ydo trok ken zich, op verzoek van de voorzitter terug in een donker zijvertrek, waaruit zij spoedig teruggeroepen wer den, onder msdedeling dat zy door de vergadering, bij acclamatie, herkozen waren. De rondvraag, die nu volgde was kort. De heer J. Weyts: Is bij het bezoek aan Dordrecht een bezoek aan het stadhuis in het pro gramma opgenomen? De heer Ydo De reis is nog niet volledig gepland. Dezer dagen worden de détails met de heer v.d. Bergh besproken.

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 5