6. De heer J. Weytss Ik vraag U dit, omdat het stadhuis uitwendig een saai klassicistisch bouwwerk is, maar inwendig is de go- -thische opzet nog bijna compleet. Ik kan een bezoek aan dit stadhuis zeer aanbevelen. De heer H&rtel We zullen proberen Uw deskundig ad vies ter harte te nemen. (volgde nog een gesprekje over de middeleeuwse water molen van Bergen op Zoom). "Best me U nog", zei ös voorzitter, "U te herinneren aan de mogelijkheid die U geboden wordt, om het vroeg 17e eeuwse altaarstuk uit de kerk van Èeerle te gaan bezien. Inmiddels kan ik ook de pastoor van Heerle hier welkom heten. Daarna zal het "gezellig-samenzijn" beginnen. Hiermee sluit ik het officiële deel van de vergadering." 7. Jaarverslag van de secretaris over 1978. Dames en Heren, Toen U hier aankwam, bent U, zoals eens een 17de eeuwse schrijver zei "gegaen door de dreve" en gekomen "aen de principaele poorte, boven en benevens wel bebouwd" en zoals de dichter zong, bent U daarna "getreden door de oude poort" en "gekomen in het licht dat stralend gloort in dit gezegend oord." Daar bent U dan nu, zittend op een staal-en-plastic stoel en met boven U het stralende licht uit Philips- ballonnen. Nog hoger kykt U in de ziende bekapping van 1757 en aan de muren ziet U schilderijen, die vroeger het salet, de refter en de studiekamer sierden van de oude priorijl kon U door de muur achter mij kijken, dan zag U het oud-archief, waarvan de stukken een periode be slaan, van 1277 "tot ruim 1850. Lang geleden was de ruim te van dit archief de kloosterbakkeryen waar U zit, stonden de paarden en de koeien? "ons klein peerdjen en ons peerd, genaamd Andemie" zegt de laatste 19de eeuwse "prior" vertederd. Wat verderop in deze zaal, werd boter gekarnd en kaas gemaakt en aan de andere zyde van de poort was de brou werij, waar overigens niet de bieren gebrouwen werden, die U mogelijk in gedachten komen, want als het dorp de kennisgenoegens vierde, of als de Goede-Vrijdag-plechtig- heden achter de rug waren, zette de monnik zich achter een góed glas bier, dat uit Leuven kwam en dus "Lovens Bier" was, wat uit Antwerpen gehaald werd en wel "met de kerre." Maar vaker dan Antwerpen, bezocht men met "knecht en peerd en kerre", de stad Bergen. Men moest er zyn om cynsen op te halen, men- had zaken te laten beschrijven "opten merten scepenhuus", men liep er over het Forum Piscarum (oftewel de Vischmarkt) en men ging er "misse doen op het Hof van ons geneedighen Heere."

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 6