8. "Waarom", zult U zich als kritisch toehoorder afvragen, "komt de man, van wie we een zakelijk jaarverslag over 1978 hebben te verwachten, aandragen met praatjes, voor de vaak?" Dat doet hij, lieve dames en beste heren, omdat Uw ver slaggever, nu we toch hier zijn, verbanden wil zien met dit poortgebouw en het gebeuren van onze vereniging in het voorbije jaar. Want dit huis is "de poort" en door een poort is het een komen en gaan. Zo vertrokken er -door welke om standigheden dan ook- uit onze Kring in 1978 9 leden en kwamen er 24 binnen, zodat het ledenaantal nu 287 bedraagt, tegen 272 verleden jaar. Het zal U misschien interesseren, hoe dit getal is sa mengesteld. Uit Stad en Land hebben we precies 251 leden, d.w.z. 205 uit de goede stad en uit het Markiezaat 48. Bijna de helft van deze 48, 22 namelijk, woont in de ge meente Woensdrecht; een gegeven waarop onze penning meester met recht trots is; ook Halsteren met een aan tal van 13 komt nog aardig uit de bus; en Ossendrecht met zijn 6 leden is ook nog het vernoemen waard. Dan ontmoeten we er nog 10 in het overige Westbrabant se gebied en in de ,toch niet te verwaarlozen, rest van onze provincie 9» zodat we voor het nog steeds éne Noord-Brabant komen op 251 én 10 én 9» dus op 270, U mist nu nog 17 leden; daarvan treffen we er 14 in overig Nederland en 3 in het buitenland, t.w. 2 in België en 1 in Engeland. Weer hoor ik U denken: ,fln te uitvoerige documentatie"; zeker, maar om 'n Duitse trouvaille te gebruiken: "Was waxen wir, ohne uns," Ik wees U op verbanden tussen dit gebouw en onze vere niging: zoals U hier kunt kijken naar mooie en merkwaar dige zaken uit het verleden, zo deden we dat ook graag -en gezien de 203 Bergse leden met recht en reden- in de eigen stad. 9. Zo bezochten we twee keer De Grote Kerk, n.l. op 16 juli en 17 december; by het eerste bezoek stond het interieur nog helemaal vol steigers; by het tweede kon den we vry rondkyken in het zuidelijk deel van het "tweede transept"; ook was het toen mogelijk mr. Everaert Spoorwater wat meer op 't spoor te komen, want zijn tri- foria was men opnieuw aan het invullen; en een heel bijzondere ervaring was het bezien van de ruimte, die eens werd ingenomen door schip en zijbeuken: het was als het binnenstappen in een prent van Pronk, We vinden, dat we hier nog eens de heer C. Booy moeten bedanken én voor het feit dat hij ons beide excursies aanbood én voor de graagte en de zorgvuldigheid, waar mee hy ons begeleidde. Ook Ir, J, Weyts zijn we zeer erkentelijk, want als spe cialist m.b.t. het kleine Bergse monument, voerde hij ons op 9 oktober langs en In vier gerestaureerde en gerenoveerde huizen, t.w. "De Lindeworm", "De Pelicaen", "De Scherminckel" en "Oostenrjjck". Men weet dan niet goed, wat méér te bewonderen: - het oude huis weer in glans en glorie, of - de kundigheid waarmee de moderne voorzieningen zijn ingepastof - de liefde, kennis en smaak, waarmee de bewoner de verschillende vertrekken heeft ingericht. Voor dat, bijna onbescheiden, mogen binnendringen in een andermans-huis en voor dat, bijna onbeschroomd, mogen kijken naar zoveel persoongebonden zaken van de familie van Giels, de mensen van de Moduul-Groep, van Mevrouw Sjoer en Me vrouw Smout: onze dank. Niet met "peerd en kerre" maar met 'n sneller en meer comfortabel voertuig gingen we 'n enkele keer verder dan eigen Stad en Land en dat onder de kundige en be sliste leiding van de heer Laane, Hy bracht onze leden naar f s-Hertogenbosch, Uden en het Natuurreservaat Maasland. Een verslag over deze excursie hebt U kunnen

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 7