lezen in de Mini-Waterschans, 9de jaargang no. 3* Een verslag van onze —helaas nu overleden— vriend dhr» Speekenbrinck; iets eraan toevoegen zou zijn notities beschadigen. Alleen moeten we nog dhr. Laaxie dankzeg gen voor zijn geweldige inzet vóór en tijdens de reis. We noemden de Mini-Waterschans; "een hoofkijn, beplant met palm, taxis, bloemkens en ander cirage." Vier keer kon U er dit jaar om "cruyt gaan" en dat U er meer vond dan "niets als distels ende doornen" is te dan ken aan de medewerking van do heren Asselbergs en van Ham. Dé publicatie van het jaar was echter de monografie, geheten: "Hat Kleine Hof aan do Goudenbloei£3traat" resultaat van een gedegen archief—studie van de heer W.A. van Ham en een historiseh-bouwkundig ondersoek van de heer J. Weyts jr. Van dit 40 pagina's tellende, ryk geïllustreerde, boekje zult U, als wij, genoten hebben. En daarom past ook hier aan genoemde schrijvers een welgemeend woord van waardering. Van het Hof aan de Goudenbloemstraat breng ik U nog even naar de hof achter dit poortgebouw. In de 18de eeuw stonden er twaalf grote bomen en in de schaduw ervan pronkte er 'n prachtige pauw; een pauw zó mooi, dat toen het dier gestorven was de pri or zich naar Antwerpen spoedde, om "toeback en ijzer- draed" te halen, om, zoals hij zelf schrijft "den pauw op te zetten." Toch voerde ik U niet naar de hof van wege die pauw. De eigenlijke reden is, dat tegen de zuidkant van de muur, die de hof omsloot, en tegen de zuidelijke gevel uit I675 van dit poortgebouw, *n win gerd groeide. Met 'n groot woord werden muur en gevel dan ook "De Wyngaerd" genoemd. En dit vertel ik U alleen maar, omdat ik, met U, uit zie naar het moment, waarop dit gezegend oord een huis "met tapperije" wordt. De secretaris: Alb. ran Rijckevorsel 11 Jaarverslag van de penningmeester over 1978. Voorzitter, dames en heren, Allereerst zal ik TJ een overzicht geven van de ontvang sten en uitgaven gedurende het afgelopen kalenderjaar. We begonnen 1 januari 1978 niet het saldo bankrekening ad 4*982,79 girorekening ad 7.756,14 en kasgeld ad 500,— 13.258,93 Tnaj^r- met een nog te betalen (en te ontvangen) rekening betreffende de drukkosten van "Studies 2" in 1977 ad 13.286,dus eigenlijk met een klein tekort 47,07). In 1978 werden nog enkele achterstallige contributies ontvangen, en vel over 1976 25,— en 1977 110,— over 1978 werd ontvangen 55»810, en by vooruitbetaling over 1979 2.130,— (vorig jaar 5*507*50) Totaal 8.075*— «an inningskosten werd terugontvangen 51*50 rente over bank- en girorekening bedroeg 64*04 de verkoop van onze uitgaven bracht op 5.175*95 de inleg voor de gehouden excursies beliep 1.434*05 een vooraanstaand stadgenoot schonk spontaan/. 100,— de subsidie van de gemeente B.o.Z. bedroeg 2.000,— de subsidie van de gemeente Woensdrecht bedr193*50 Totaal ƒ.30.332,97

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 8