108 over 17.394,— 800,— 108,55 1.026,10 56,70 1.478,85 50,— 9.418,79 12. Be uitgaven gedurende het kalenderjaar 1978 waren als volgt: drukkosten 15.286,over 1977 4. 1978) uitgave Mini-Waterschans adm. kosten secretaris en penningmeester portokosten secretaris en penningmeester voor vergaderkosten aan excursies, lezingen etc. contributie Brab. Heem per saldo was de bankrekening 7.571,45 de girorekening 1.242,54 en aan contanten aanwezig 805, Totaal Totaal 50.552,97 Van het saldo bankrekening stond op 51 dec. 1978 7.000,-— op een daartoe by de A.B.N. geopende spaar rekening. Naast dit zgn. exploitatieoverzicht 1978» ben ik U ver schuldigd inzage in de begroting voor het jaar 1979. Deze werd door mij als volgt opgesteld: Ontvangsten: aan contributies 7.220,— opbrengst verkoop uitgaven 2.000, subsidie van gemeente B.o.Z. 2.000,— subsidie van gemeente Woensdrecht 257,50 rente bank- en girorekening 125,91 in 1978 gereserveerd 9.418.79 donaties jaarboek totaal: 2.000. Totaal 23.000,— Uitgaven: drukkosten 20.000, uitgave Mini-Waterschans 1.000, adm. kosten secretaris en penningmeester 150, portokosten secretaris en penningmeester 1.000,— 13. vergaderkosten 100,— excursies, lezingen, etc. 500, contributie Brab. Heem 50,-— onvoorziene uitgaven 200,— Totaal 25.000,— Aldus uitgebracht op de algemene ledenvergadering op 22 maart 1979» te Huybergen. De penningmeester, H.B. Ydo.

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 9