Ha berouw te hebben betoond, werd hij weer op vrije voeten gesteld. Dit is de eerste keer in de geschiedenis ge weest, dat het House 'of Commons een van zijn eigen leden bestrafte. Story trok zich nu terug op Leuven, waar hij verbleef totdat Mary "Tudor de troon besteeg. Er wordt van hem gezegd, dat hij veel tyd doorbracht in gebed en meditatie bij de Kartuizers in die stad. Omstreeks augustus van het jaar 1553 keerde hy terug naar Engeland, waar hij o.m. werd aangesteld als kanse lier van Bonner; hy assisteerde deze bisschop by zyn vervolgingsprocessen. Hij werd een bitter vervolger van de protestanten. Foxe, die vele voorbeelden aanhaalt van zijn wreedheid, verklaart dat hij strenger is geweest dan Bonner (Actes and Kon.Een van zijn belangrijkste taken was het ge rechtelijk onderzoek van Cranmer in 1555» waarbij hij als procureur van de koningin optrad. Bij de opvolging van Elizabeth legde Story de eed af, dat hij afstand deed van alle buitenlandse jurisdicties en voor enige tijd werd hy met rust gelaten. In 1559 echter verklaarde hij tijdens een speech, dat hij trots ging op alles wat hy onder Kary had gepresteerd en hy drukte zijn spijt uit over feit, dat men niet grondiger te werk was gegaan. Op 20 Mei 1560 werd hij weer gevan gen gezet, ditmaal in de Fleet Prison, maar hij schijnt weer spoedig te zijn bevrijd* In April 1563 werd hy, ge kleed in zijn rechterlijke toga, in het westen van Enge land gearresteerd en opgesloten in de Marshalsea. V6<5r het einde van die maand werd een commissie gevormd, die hem in staat van beschuldiging stelde, maar Story ontvluchtte naar het huis van Bisschop De Quadra, de Spaanse ambassadeur, wiens huiskapelaan hem onderkomen bood en hem hielp naar de Zuidelijke Nederlanden over te steken. Daar zette Story zijn vervolging van de protestanten voort en men zegt, dat vooral hij verantwoordelijk was voor de oprichting van de Inquisitie in Antwerpen, in 1565. Hij ontving een jaargeld van Philips II en won het vertrouwen van de Hertog van Alva. Toen Alva had be sloten alle boekenimport vanuit Engeland stop te zet ten, om zodoende de verspreiding van ketterij tegen te gaan, werd Story aangesteld, om de inkomende schepen te onderzoeken. Deze opdracht gaf de Engelse regering gelegenheid de hand op hem te leggen. In Juli 1570 huurde een zekere William Parker met de hulp van drie jonge kooplieden, Roger Ramsden, Martin Bragge en Simon Jukes, een schip. Zij voeren naar Bergen op Zoom onder Cornelius de Eycke als kapitein. Terwyl het schip in de Bergse haven voor anker lag, gin gen de drie kooplieden naar Antwerpen en presteerden het Dr. Story mee te krijgen om het schip te komen onder zoeken. Story ging direct aan het werk en terwijl hij druk bezig was de lading te inspecteren, klapte William Parker plotseling de luiken dicht. Het schip zette zeil en landde op 11 Augustus te Yarmouth met John Story als gevangene. Hij werd naar het huis van Thomas Watts, Archdeacon van Middlesex gebracht. Vandaar werd hy over gebracht naar Beauchamp's Tower, waar men nu nog een inscriptie kan vinden, die hij in de muur graveerde. Te vergeefs probberde Alva zijn bevrijding te bewerstelligen. Op 26 Mei, 1571 werd Story voorgeleid in de Westminster Hall. Hij werd beschuldigd Alva te hebben aangemoedigd, om Engeland binnen te vallen en inlichtingen te hebben ontvangen over de Northern Rebellion in 15&9* Hij werd veroordeeld als verrader en op barbaarse wijze op 1 Juni ter dood gebracht. De ballade werd pas na voltrekking van het doodsvonnis voltooid en ze werd nu gedrukt als waarschuwing aan alle andere Pauselijke aanhangers, opdat zij zich zouden be keren en God vergiffenis zouden vragen. Het is een zeer lange ballade vol van haat tegen Rome; ze werpt een

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 11