20. interessant licht op de voornaamste vooroordelen van die periode. Hier volgen enkele regels: The Pope no dout wil you inrole, vnder his huiles of lead A Doctor and a Confessorr that shall you he extolde: A Martyr and a Saint also, hut yet a Traitor holde. Gedrukt te London "at the Long Shop adioyning vnto Saint Mildreds Churche in the Pultrie, by Iohn Allde". De dichter was Iohn Cornet. Inderdaad werd de voorspelling in de hallade bewaarheid: Story kreeg een plaats onder de martelaren van Home en zijn leven en dood werden daar vaste thema's in het En gelse College. Hy werd officieel zalig verklaard op 29 December, 1886. De beknopte levensbeschrijving is gebaseerd op: K. Sloot- mans, Jan metten lippen (1945)J Ballads Broadsides, ed. H.ïT^oïlSann^Hokhurghe Club, 1912); John Foxe, Actes and Monuments4th edn.ed. J. Pratt, vol.iii (1877?V 745-5? State Papers Domestic, vol. lxxviii,51; Dictionary of National MographyTÏ917fl958). Het is interessant te weten, dat de rekening voor de onkosten in Bergen op Zoom werd gestuurd aan William Cecil en de Earl of Leicester op 11 September 1570$ "Paid for our charges the space xiii days at the Eng lish house in Barrow as well for Parker as for our selves and two men more for divers which came out of Zealand and from Antwerp, as also expenses upon the master and mariners during our abode there 8.4.6." In de marge is geschreven Too much. (Lives of the English Martyrs, ed. Dom Bede Camm, OSB vol.ii, 1905, P.67) Lucy de Bruyn, DE PRINS VAN AUVERGNE, BOUWHEER VAN DE "PBANSE" TUIN- GEVEL VAN HET MARKIEZENHOF (1709). Het markiezenhof te Bergen op Zoom is niet alleen een staal van laatmiddeleeuwse bouwkunst, doch heeft aan de achter( tuin-) zijde een merkwaardigheid temeer. In- plaats van de vry kleine (veelal'van traliewerk voor ziene) ramen treft men daar een gevel aan met lange, tamelijk smalle ramen. De gevel wijkt in stijl af van de rest van het gebouwencomplex: zij is gebouwd in de ar chitectuur van de vroege achttiende eeuw. Er is al vee gegist naar de architekt en de bouwheer van deze gevel Op grond van een enkele vondst brengt men haar zelfs in verband met een roemrucht figuur uit de markiezaatS' geschiedenis: de kardinaal De Bouillon. Naspeuringen in het archief brachten meer licht in de zaak. Wij zul len hiervan kort verslag doen.

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 12