26. op-Zoom, La Haye 1761, 208. ARR inv.nr.692, Rekening 1711, 47» Als voren, 107» 147v. ARR inv.nr.29, 17 augustus 1711. ARR inv.nr.29» vooral 12 maart 1712, 16 juli 1712» 23 maart 1713. 27 2et Harkjezenhof te Bergen op Zoom. Van woonpaleis tot stedelijk kultureelcentrum.. door C.A.H. Booy, projektleider restauratiewerk. (Overdruk uit "Gemeentewerken", sept. 1979). Re in "boekje gebruikte termen, zoals "gestempelde ogen "kuis versleten ramen" en "dagkanten van vensters" dui den erop, dat deze beschrijving van het Markiezenhof een andere is, dan die we doorgaans onder ogen krijgen. Wel geeft de heer Booy ook 'n korte beschrijving van de geschiedenis van het Hof en de toekomstige bestemming ervan, maar pas wanneer hij gaat praten over de restau ratie, de vroeger en nu gebruikte soorten natuursteen, over oregonpine, linde, sipo-mahonie, frans eiken en iroko, beseft men dat hier de vakman aan het woord is, die een verantwoording geeft van wat hy en zyn werkers deden en doen. Men ziet a.h.w. de steenhouwers grijnen, de "merbeleur- ders" imiteren, de houtsnijders steken. .Men leest a.h.w, de nog spanning, waarmee onderzoeken werden gedaan, beslissingen werden genomen en riskante werken werden uitgevoerd. Zo (over de tuingevel) "Verder werden de plaatsen en af metingen der "gootklossen" na grondig onderzoek gelo kaliseerd" (over het plaatsen Christoffelschouw) "Wel een specta culaire bezigheid, doch bepaald geen gemakkelijk werk, dat uiterst voorzichtig moest worden uitgevoerd"; (over binnenruimten) "Om in het kader van de huidige restauratie in de zes grote- en twee kleinere tuin- vertrekken weer wandbetimmeringen en stucplafonds te. maken, in de geest als aangebracht rond 1710, zou te ver hebben gevoerd. Ha rijp beraad(enz.)". Kortom, voor ieder die geïnteresseerd is in.de kwestie waardin het klaargekomen gedeelte van het Markiezenhof is gerestaureerd zoals het nu gebeurd is en in die an dere kwestie waarméé dat gebeurde, een uiterst belang rijk artikel. V.R.

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 15