28. Altena onder Wouw, van hoeve tot pompstation, door W.A. van Ham. (no. 48 uit "Publicaties van het archivariaat Nassau- Erabant) Wie oude kaarten van het gebied rond Bergen op Zoom be kijkt, wordt geintrigeerd door een omgracht terrein met bebouwing even ten noordwesten van het kasteel van Wouw; een versterkte hoeve, wel een beetje al te na hun machtige kasteel, vonden de Heren van Eergen, die haar dan ook spoedig in eigendom wisten te verwerven. Over deze hoeve doet de heer W» van xiam het verhaal, dat van 1392 (over 1967, toen er een begin gemaakt werd met de bouw van een pompstation) loopt tot 1977. Het is een mooi verhaal, goed doordacht en goed geschre ven en het is ruim voorzien van kaarten en détails daar uit (waarvan sommige in kleurendruk) en van vele foto's In de geschiedschrijving van Stad en Land ligt (wel be grijpelijk) het accent vaak op wat de hoge heren bekok stoofden, of op wat de stedelijke magistraat verordo- neerde. Het is de verdienste van dit boekje, dat het de aandacht vraagt voor de kleine man (al zat die dan stevig in de greep van de hoge heren, die dan ook als zodanig worden vernield)Het vertelt over de levens omstandigheden en de werkwijzen van de pachters (toch ook weer bevoorrechten)het beschrijft een landschap van akkers, weiden, heiden, bossen en water. Het doet dit zo, dat je soms denkt, versterkende geuren te ruiken. v.B. 29- H. van der Tuin Docteur 6s lettres. "De uitbeelding van het beleg van Bergen op Zoom in 1747 door Louis-Nicolas van Blarenberghe (1786) Bergen op Zoom, 1979. (Niet in de handel). Weer verrastte Br. van der Tuin zijn vrienden en rela ties met een boekje, waarvan ditmaal de vormgeving aan gepast is aan de (op schaal verkleinde) afmetingen van een tweetal gouaches, dat speciaal vervaardigd werd om de privé-vertrekken van de Franse koning te Versailles te sieren. Be ene schildering had de belegering, de andere de inname van Bergen op Zoom in 1747 tot onder werp. Sn weer deed Br. van der Tuin de toezending van zijn boekje aan Uw secretaris vergezeld gaan van een vrien delijk gebaar, 'n "cordial hommage de i'auteur". (Voor beide, toezending en gebaar, danken we hem har telijk) Br. van der Tuin vertelt over de Franse schilder Louis- Nicolas van Blarenberghe, die bijna 40 jaar na het ge beuren te Bergen op Zoom van Lodewijk XVI de opdracht tot het vervaardigen van beide gouaches kreeg. Be schilder, stammend uit een geslacht, waarin schil deren traditie 'was, maakte voor een zo realistisch mo gelijke weergave van de oorlogshandelingen en voor de compositie ervan gebruik van de documentatie, die ruim schoots voorhanden was in het dépöt van het Ministerie van Oorlog. Be uitbeeldingen bewijzen, dat hy de situaties van het terrein, het profiel van de stad en het manoevreren van de legeronderdelen goed heeft bestudeerd. Maar oog getuige was hij niet; het resultaat is dan ook een rea listisch aandoende fantasie; een fantasie waarnaar o- verigens met plezier gekeken kan worden. Want zijn dui zenden figuurtjes léven: ze marcheren, ze hollen, ze

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 16