?c. sjouwen en ze gebaren van jewelste. Je ziet en voelt: hier was een ras-verteller bezig, bezig met zijn penseel. Eet is alsof Louis-Nicolas Lr. van der Tuin heeft ge ïnspireerd. Ook hij gaat te werk als een miniaturist. In kort bestek draagt hij een schat van gegevens aan o- ver de schilder, zijn levensloop en zijn familie; ook o- ver het beleg en de inname van 3ergen op Zoom; ook over de vriendelijke mensen, die hem bij zijn onderzoek be hulpzaam v/aren en over de plaats, waar de twee gouaches zich nu bevinden (en dat is nog steeds ergens in het Paleis van Versailles). Zijn "Slot" nemen we integraal over: "Eet plan bestaat bij de leiding van het Museum de 22 gouaches alle tezamen in een aparte zaal tentoon te stellen. Lit zal echter nog wel 2 3' jaar duren, zei de Eeer Bossard mij. Vü -en ongetwijfeld vele geïnteresseerden met ons- hopen dan ook de nu in de reserves verborgen gouache over "La siège de Berg-op-Zoom" in zijn oorspronkelijke staat te mogen aanschouwen". Bat hopen met de auteur. V.E. 31- STAL EN -LANB VAN BERGEN GP ZOOM IN RECENTE PUBLIKATIES (1979). Het voorbije jaar bracht ook buiten onze kring weer een aantal publikaties over stad en land van Bergen op Zoom. In het tijdschrift Gemeentewerken schreven C.A.H. Booij over: "Het markiezenhof te Bergen op Zoom", T.E.M. Eutters over het ravelijn ("Gevecht om een vesting in Bergen op Zoom"), en P. van Lijk over "Bergen op Zoom, vanuit een rijlc verleden bouwend aan zijn toekomst". Niet direkt historisch getint zijn W. de Visser: "Stads vernieuwing in Bergen op Zoom" en J.J. de Waal Malefijt: "Bergen op Zoom en het Verdronken Land van het Markie- zaat". W. Birks schreef over de milieubewaking in Ber gen op Zoom. We wijzen erop, omdat ook het actuele aan dacht verdient. C. Slootmans schreef in de Ghulden Roos (jaargang J8) over Middeleeuwse Handelshuizen te Bergen op Zoom (on- der meer Oosterlingenhuis en Engels Huis). Hij behandel de het leven van "Jan van der Kreek, Bergs schilder" in een catalogus van Etcetera. In een gedenkboekje gaf H. Smout van het 15 jarig bestaan van Hortus Musicus Religiosus een overzicht. Een particuliere uitgave van H. van der Tuin gaat over de "Uitbeelding van het beleg van Bergen op Zoom in 1747" door Nicolaas van Blarenberghe (1786). H.J. Verwiel schreef in Brabantia (28e jaargang, I84- 190) over: "Markiezenhof goeddeels hersteld en herscha pen" Een boekwerk van H. Winkel-Rauws (Zutphen Walburg Pers 1979) handelt over Wel en Wee van het geslacht Rauws, dat ook te Bergen op Zoom woonachtig was. In het blad Be kleine Meierij (Oisterwijk) schreef A.M.I. van Boxp over "Bé kinderen Löb: een tragedie uit het jonge ver leden". Hierin de levensloop en het droevige einde van een Joodse familie uit Bergen op Zoom. A. Putter gaf een "Aanvulling op de door Bijbau getekende genealogie

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 17