4. het redigeren van zo'n boek —we maakten het op af stand mee- is alleen maar mogelijk, wanneer mensen zich er veel moeite en vrije tijd voor willen geven en dat deden de heren van onze Redactie-commissie. Als we, zonder de verdiensten van wie ook te willen verkleinen, eén man moeten bekransen, is dat de heer V.A. van Ham: zijn meesterhand mag een meesterwerk sig neren. Mejuffrouw G.J.I.M. Schermer. In genoemde ziekteperioden hebben we niet opgemerkt, dat ons medelid mejuffrouw Schermer (Warandeflat) in mei 1979 is overleden. We melden U het hierbij. Drs. V.J.J.I-1. Zijp. Cm dezelfde reden hebben we ons medelid, de heer Zijp, leraar aan het Roncallicollege niet kunnen felicite ren met zyn 25 jaar in functie zijn bij het onderwys. V/e doen dat nu -voor het forum van alle leden- van ganser harteJ Werk van onze leden I. Terwijl Uw. bestuur er dus vat verlamd bij zat, waren —goddank- onze leden actief. Van Dr. A.K. Vos ontvingen we een uitgebreid verslag van de Tweedaagse-Excursie. (Waarvoor onze hartelijke dank). U kunt het vinden op pag. 9 e.v. Mejuffrouw Conny Borghouts gaf ons haar bevindingen over de Eendags-excursie (waarvoor onze hartelijke dank, mét revérencel). leunt die -bevindingen- lezen op pag. 14 e.v. En dan was er Miss Lucy de Bruyn, M.A., die ons vanuit Richmond, Engeland, een klein berichtje zond over een 5. kidnapping, die "op een mooie zomerdag" van 1570 plaatsvond in de haven van Bergen op Zoom. Het voorval en het slachtoffer ervan lieten haar echter niet met rust; met vrouwelijk doorzettingsvermogen en met niet aflatende speurzin bezocht ze archieven en musea om het gebeuren "ad fundum" uit te zoeken, met als resultaat het artikel, wat v/e U onder dank en met diepe revérance brengen op pag. 17 e.v. Ook het onderzoek van de heer W.A. van Ham bracht nieuws aan het licht en v/el omtrent de "franse" tuin- gevel van hét Markiezenhof. Hij publiceerde erover in de "West-Brabant Koerier", maar hij brengt zijn vondst hier, ditmaal meer gedocumenteerd, opnieuw voor het voetlicht op pag. 21 e.v. Werk van onze leden II. Van drie auteurs ontvingen we in de loop van 1979 een werkje van hun hand. Het waren de heren C. Booy. W. van Ham en Br. H. van der Tuin. Daarover vertellen v/e wat op pag. 27, 28 én 29. Programma I. Kaar intussen heeft het nieuwe jaar zich aangediend. Het vraagt een nieuw begin en een nieuw program. Zie hier: - januari februari - maart 19 - april 16 (woensdagavond 20.00 uur): lezing van dhr. Louis Weys over "Bergs aardewerk". Tl[5l3«nCO^ (woensdagavond 20.00 uur): algemene leden vergadering in het Museum Het Poortgebouw te Huijbergen. ontvangt t.z.t. een uitnodiging, (woensdagavond 20.00 uur): lezing van de heer W.A. van Ham over: Be archieven van de Raad en Rekenkamer van de Heren van

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 4