VAI'T JE PENNINGMEESTER. 8, Te betalen: ■wegens lidmaatschap van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, voor het kalenderjaar 19 8 0, de somma van: Vijf en twintig Gulden, 25,"-- Betaalmogelijkheden per giro: op postrekening nr. 24.05.922, t.n.v. Pmr. Gesch. Kring te Hoogerheide of per bank: op rekening nr. 52.50.45»244» t.n.v. Gesch. Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, bij de Algemene Bank Nederland te Bergen op Zoom. Contributiebetaling wordt verzocht vóór 1 april van het betreffende kalenderjaar. Indien in het 2e halfjaar een "herinnering" moet wor den toegezonden, wordt daarvoor 1,aan kosten in rekening gebracht. Leden, die deze extra kosten niet wensen te betalen, worden vriendelijk verzocht ervoor te zorgen,dat de contributie op tijd is overgemaakt. de penningmeester, H.B. Ydo. 9. Tweedaagse excursie op 8 en 9 .juni 1979. De herinnering aan een voortreffelijk georganiseerde tweedaagse excursie onder goede weersomstandigheden ligt nog vers in het geheugen. We vertrokken met een gezelschap van 25 personen per bus via motel Vianen naar Amsterdam. Hier werden we allereerst ontvangen in "Ons Lieve Heer op Solder" aan de Oudezijdsvoorburgwal door Mevrouw Stam. In de 17e eeuwse schuilkerk, die inderdaad ver scholen gaat achter de facade van een 17e eeuws koop manshuis, kwamen de katholieken eeuwenlang bijeen. Het originele barokaltaar met altaarstuk van Jacob de Wit, het oude orgel, de beelden en het zilver gaven een fraai beeld van deze noodkerk. Ook werd een bezoek gebracht aan het vroegere woongedeelte, waar de 17e eeuwse "Sael" in klassieke Amsterdamse stijl en het slaapvertrek van de pastoor met ouderwetse bedstede een herinnering zijn uit voorbije tijden. Na een korte wandeling bereikten we de Oude Kerk, een basiliek, die werd gebouwd op de plaats waar een hal lenkerk heeft gestaan. De kerk toont een abnormale kruisvorm met een lengte van 70 meter en een breedte van 60 meter (i) Ir. Weller, tot voor kort hoofd Mo numentenzorg, gaf een uiteenzetting over de restaura tie, die in 1955 is gestart. Vooral de constructie van het dak met trekbalken in de kap ter verlichting van de druk op de onderpaalde muren geeft aan de kerkbouw van 1360 een bijzonder aspect. De grotendeels nieuw ingebrachte gebrandschilderde en glas-mozaiek ramen zijn bijzonder fraai. Met een comfortabele boot, waarin ook voor de inwen dige mens een goede verzorging aanwezig was, werd een rondvaart gemaakt langs de grachten en over het IJ. Een blik op de dokken, de pakhuizen op het Prinsen eiland, het Bikkers-eiland en het Reaal—eiland en de

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 6