Nederlanden, maar Amandus, dis b.v. de H. Itta, moeder van de E. Geertrudis van iïijvel, tot haar kloosterstich ting aanspoorde, heeft de grote stoot gegeven aan de bloei van het kloosterleven, die voor de Ztiidnederland- se Kerk steeds karakteristiek is gebleven". Amandus stierf op hoge leeftijd in 674. Amandus kende dus zowel Itta, als haar dochter Gertrudis. Kïj was op de hoogte -moet dit althans geweest zijn- van de wonderen, die Gertrudis tijdens en na haar dood na aanroeping bewerkstelligde. Sn haar faam was nu juist een doeltreffende beschermster te zijn voor hen, die een verre reis of een gevaarlijke onderneming onderna men. Eoe kon St. Amandus beter zijn missiegebied om trent de Schelde kerstenen dan St. Gertrudis in te pas sen in deze heidense wereld. St. Gertrudis en zij alleen kon de godin Hehalennia vervangen. Beiden gaven ze de zeevaart bescherming. Be heidense bron werd St. GeertrudtsbronneBie kon gebruikt wor den voor de doop en kon men niet te harer ere "Iiinne" drinken uit deze bron? Bron is ook een vruchtbaarheids- symbool. De bron lag bovendien vlak aan de Schelde, het domein van de godin iiehalermia. Drs. H.J.K. Thiadens. (1). Br. A. van Es. Be Romeinen in Nederland, Amers foort 1972, pag. 157 e*1 !97. (2). Prof. Dr. van Kierlo: Be H. Gertrudis van Nijvel In: Met de heiligen het jaar rond, geredigeerd o.a. door Bom. J. Huyben O.S.3. Bussem MCKLIII pag. 257. (5), E. Slootmans: Bergen op Zoom, een stad als een huis,.1906 pag. 130. (4). idem pag. 10. (5). D.J. lesser: De H. Amandus in: Met de heiligen het jaar rond, pag. 134 e.c. "Be Waterschans" is het mededelingenblad voor de leden van de Geschied kundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom (aangesloten bij Brabants Heem) secretariaat: V/estersingel 65» 4°H H3 Bergen op 'Zoom. bankrekening: (A.B.N. Bergen op Zoom) t.n.v. Gesch. Kring, nr. 52.50.45*244. girorekening: 24.05.922 t.n.v, Penningmr. Gesch. Kring te Hoogerheide. Bestuur. Dr. E.G.H. HSrtel Guido Gezellelaan 401, 4624 G1 Bergen op Zoom. voorzitter. Alb.P, van Rijckevorsel, secretaris. ÏÏ.B. Ydo Bennenlaan 47» 4^31 BG Hooger heide. penningmeester. Mej.C.M.J. Joosen Vouwsestraatweg 30a, 46H PK Bergen op Zoom. E.C.V/. van Bladel Bredasestraat 42, 46H CH Bergen op Zoom. C.H.J. van Niftrik Antwerpsestraatweg 314, 4624 J1 Bergen op Zoom. 32 TPMEaa&BaW FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 18