Wat moesten we anders aan met die troep i71 Tegen dit cultuurbarbarisme, tegen deze mentaliteit ging Hiel zich teweer stellen en dat met een voortva rendheid, die niet onderdeed voor die van Heusdens bur gemeester en-met een onverzettelijkheid, die zaken ge daan wist te krijgen, die niemand meer zag zitten (res tauratie Synagoge) en zaken ongedaan wist te maken, die al op hoog niveau bestempeld en bezegeld waren (Plan Parade). Wat hem een groot genoegen gedaan moet hebben, is dat na de restauratie van de drie huisjes in de Dubbel- straat, ook particulieren en instellingen geinteres- seerd raakten in het renoveren en restaureren van oude huizen en in het wonen in de binnenstad, met als re sultaat, dat er nu bijna geen straat in de stad is, die niet opfleurt. Wat hem teleurgesteld heeft en hem tenslotte gebracht heeft tot het besluit zijn wethoudersfunctie neer te leggen, was het door zoveel zaken en de inspraak van Jan en alleman daarbij, zó bezet te raken, dat er geen privé-leven meer overbleef. Wat U teleurgesteld zal hebben is, dat toen Hiel zijn besluit eenmaal genomen had, er in de plaatselijke pers wel gegoocheld werd met uitspraken, al dan niet gedaan, en candidaten, al dan niet genoemd, (de zetel, daar ging 't toch maar om), maar dat een prijzend artikel, een waarderende beschouwing over de man, die zoveel voor z'n stad presteerde, er niet af kon. "Der Mohr hat seine t&tigkeit getan; er kann gehen." Omdat U, dames- en heren-medeleden, met mij van mening zult zijn, dat dit toch wel erg onattent was ten op zichte van de man, die onze stad "tooide als een bruid" heb ik gemeend, 'n in een jaarverslag wat ongebruikelijk, initiatief te moeten nemen en Miels verdiensten hier te relevéren. Weet Hieldat de leden van de Geschied kundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom je zeer dankbaar zijn voor wat je in de nu afgelopen peri ode gedaan hebt en dat ze hopen, dat je (zy het niet met dezelfde middelen) je via onze Kring nog gelegen heid en lust zult krijgen ermee door te gaan. Om verder te praten over cultuur: van de Stichting Brabants Heem (waarvan onze Kring en wel met graagte lid is) ontving Uw bestuur de uitnodiging deel te nemen aan een studiedag, die op 27 oktober '79 "^e doosendaax gehouden zou worden, met als thema: "West Brabant, een regio met culturele achterstand?" Een zin in de vra gende vorm, maar tevens een zin met een insinuatie. Uw bestuur is er niet vertegenwoordigd geweest: eens deels, omdat het krap in de tijd zat, anderdeels omdat het er geen zin in had, want om over de vier op het rapport te moeten praten, vóór het proefwerk was nage keken, zat ons niet lekker. Ook andere kringen hebben dat zo ervaren. De vice-voorzitter van de heemkundè- kring "Paulus van Daesdonk" uit Nieuw-Ginneken, -"de heer Kees Leijten, verwoordde zijn onbehagen ongeveer"- zo Deze studiedag is een wat rare studiedag, met een bijna beledigende titel en met inleiders, die weinig met heemkunde te maken hebben; een studiedag, die geheel georganiseerd werd vanuit het oosten van de provincie. West-Brabant heeft een eigen cultuur en die is een an dere dan die van Oost—Brabant® Er is beslist geen cul turele achterstand, wel een culturele achterstelling" (Tot zover de heer Leijten). Hier, zittend in de Grote Saai van een klein Westbra bants museum, denken we als vanzelf aan het egoïstisch gerichte museumbeleid, dat vanuit Den Bosch gevoerd wordt. Krachtiger stemmen als de onze stellen dit euvel al jarenlang aan de kaak. Het helpt nietsmaar we krij gen wel de vier. Hoe graag, dames en heren, had. ik nu toch 'n klein succes willen melden. Het hdd erin gezeten, dat we met een ledental van 291 vorig jaar op deze tijd, U nu zou den kunnen vertellen de 300 gehaald te hebben of gepas seerd te zijn. Het is niet zo. Eraf gingen 14 leden; 20 kwamen erbij. We hebben er nu 297» Daarvan is JCfji in woner van de stad en VJ% bewoner van het Land; met de 3% uit overig West-Brabant levert dat 90;;s aan West brabantse leden. 8 9

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 6