vervelen. Dus wilde ik U verrassen mei iets korts, TJ weet het, met het aanstippen van de dingen alleen. Maar Vondel zei al, dat soms "de geest vaert speulen, daer draaiboom stuit, noch hek". Dat overkwam me; ik kon 't niet helpen. Maar gisteravond, al wetend dat het hoog tijd werd voor de draaiboom en het stuitend hek, kreeg ik het opeens aangeboden via de Vlaamse Teevee, Want, wat zei "den Bels?": "Tachtig wordt prachtig", zei ie. Alberik-Pieter van Rijckevorsel. 3. Jaarverslag penningmeester over 1979. Voorzitter, dames en heren, Vat gaat de tijd toch snel} niet te geloven, dat ik nu al voor de 9e maai verslag mag uitbrengen betreffende de ontvangsten en uitgaven over het afgelopen kalender- Jaar. Het verheugt mij zeer U vanavond te kunnen mededelen, dat alle leden de contributie t/m'79 hebben betaald. Voor 1980 hebben tot op heden 131 leden de contribu tie overgemaakt; dat is dus minder dan de helft. Toch ncop ik t.z.t. maar weinig "herinneringen" te moeten uitschrijven. Be Juiste bedragen welke werden ontvangen, c.q. werden uitgegeven, volgen hier: Exploitatie-rekening 1979. 1 Jan. Saldo bankrekening, 7.371,45 postrekening, 1.242,34 kasgeld, 805,00 ontvangen contributies: 9«4J-8,79 over 1978 350,00 over 1979 5.475,00 over 1980 3é5,00 6.190,00 Restitutie inningskosten, 71,10 interest bank- en postrekening, 269,21 opbrengst verkoop brochures, 2.188,40 inleg excursies, 7.042,70 donaties jaarboek, 2.000,00 subsidie gem. Bergen op Zoom, 2.000,00 subsidie gen. Woensdrecht, 237,30 totaal: ƒ.29.417,50 1 2 13

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 8