III uitgaven drukkosten, 5.468,00 kosten mini-waterschans 250,00 adm..kosten secretaris en p.mr., 41,95 porto-kosten secr. en p.mr., 806,85 vergaderkosten, 54,00 kosten excursies, lezingen, enz., 7.462,58 contributie Brab. Heem, 50,00 inschrijfkosten K.v.E. W.-H.Br. 50,00 representatiekosten, 53,oo 51 dec. saldo bankrekening, 16.179,22 postrekening, 671,15 kasgeld, 350,75 ƒ.17.201,12 totaal: ƒ.29.417,50 ïr) Helaas werd door de drukte bij de banken tijdens en vóór de jaarswisseling, de verschuldigde ƒ.10.000, niet meer in 1979 afgeschreven, maar d.d. 3-l-l80. Haast dit overzicht over 1979, waarover verder weinig of niets te vertellen is, leg ik voor de begroting 1980. Begroting I960. inkomsten: contributies. 7.500,00 opbrengst verkoop brs., 2.000,00 subsidie gem. Bergen op Z., 2.000,00 subsidie gem. V/oensdrecht, 250,00 interest bank- en postrek.450,00 donaties jaarboek, 600,00 reservering 1979, 7.200,00 totaal: ƒ.20.000,00 uitgaven: drukkosten, mini-waterschans (4 uitgaven), adm. kosten secr. en p.mr. porto-kosten secr, en p.mr», vergaderkosten, excursies, lezingen, enz. (per saldo), contributie Brab. Heem, inschrijfkosten E.v.E. W.-H.Br. rep re s entat ielco s t en onvoorzien, 16.750,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 750,00 50,00 50,00 50,00 150,00 20.000,00 Al deze bedragen zijn min of meer aanvechtbaar, maar niemand kan met zekerheid zeggen dat ze te hoog of te laag zijn. Omstandigheden kunnen van invloed zijn op de grootte van bepaalde posten, zoals b.v. porto-kosten. Veel kosten werden voorkomen door hulpvaardige leden, die de "dure" poststukken voor een deel zonder kosten bezorgden. H.B. Ydo. 4. Verkiezing van twee bestuursleden: 3e heren S. van Bladel en H. van Hiftrik werden bij acclamatie herkozen. 14 15

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 9