rond ZandvlietVbeeter dorp, dan stadt van geener waerd" deed leggen, zijn maar slaperdijken. Ze te slechten, zou minder slecht zijn dan ze te verhoo- gen; Een "unvollendete"? Met het plaatsen van zeven sterretjes beëindigt Constantijn Huygens zijn gedicht. Alles wat gezegd moest worden, was gezegdófa 11 es wat gezegd mocht worden,was gezegd? Zeker is, dat hij en de prins niet snel naar het noorden zijn afgereisdDat Frederik Hendrik zich nog op woensdag 13 september hier bevond, blijkt uit de volgende aantekeningen in het Stedelijk archief(lè). In deze vergadering hebben onze afgevaardigden, de Heer Burgemeester Turcq, de Heer Burgemeester Bernaigne, en de schepenen Willem Adams Bollaert en Franchoys Vroetschap, verslag gedaan over hun onderhoud met Zijne Excellentie Mijn Heer de Prins van Oranje, betreffende de tien stuivers op het bier, dat door de stad naar het Kwartier wordt ge bracht. Daar Zijne Excellentie er accoord mee gaat, dat deze zaak voor de Edelmogende Heren van de Raad van State wordt gebracht, waarbij we mogen rekenen op zijn voorspraak, besluiten wij, dat we eerst daags, en wel zo gauw als Zijne Hooggemelde Excel lentie van hier vertrokken zal zijn, iemand uit het college zullen afvaardigen met het verzoek, de stad weer in het bezit te stellen van voornoemde bel ast ing". Elders besluit de magistraat de stadspoorten te versterkeniets wat ze ook al beloofde bij een be zoek van de prins in februari). Het zijn maar con tacten op afstand. Het vermoeden komt op, dat de Prins zich meer in het kamp van Pinsen dan in de stad ophield;"om eer van we 1bewaeren,óf om eer te vel de"? Dat gaat naar Den Bosch toe. Van intrigerende ster retjes maakt Huygens, bu i ten d i t ged i cht nooit gebruik. In zijn "Koren-Bloemen" deel 1zet hij twee keer drie sterretjes onder duidelijk onvol tooide gedichten(17) Hij plaatst ze doelbe wust Wat kan dan de reden zijn, dat hij een keer zeven sterretjes zette onder zijn "Reise van den Prinse"? Mi ssch i en er is een antwoord opa 1 is het een vér-gezocht. Daar tegenover staat, dat Huygens zich graag verstopt achter grapjes en raad sels; hij laat zich graag vér-zoekenHet kan zijn, dat hij zijn gedicht(een compositie) met een cijfer- spelletje begon, (dat met het jaartal I628)en het ook met iets dergelijks wilde besluiten. Dan zouden de zeven sterretjes mogelijk kunnen doe len op de zeven maanden, die zouden liggen tussen de beraadslagingen in Bergen op Zoom en het Beleg van 1s-Hertogenbosch. 1 mei 1629 is dit beleg een fei t. Frederik Hendrik begon het met het formeren van vier kwartieren(18)het grote kampement van hem- zelf, het minder grote van Ernst Casimi r van Nas- "sauT de Friese stadhouder, en tussen belde in het kwartier van Willem Pinse_n_ en dat van Rrpderode Vanaf droqe grond legden zij forten en linies in JOHAN WOLFERTVANBREDERODE, ■naar t en por tre-t tozqesckver vcn aanJ.s>tMviX<iveJtein, 22 23

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 13