de moerassen, die de stad omgaven.Zij kenden het vak. Veertien dagen nadien was de vesting volledig in gesloten; het ontzettingsleger, dat de Aartsherto gin zond,kon zelfs deze circumvallent ie niet eens bere i ken Op 14 september ondertekende s-Hertogenbosch het capitulatie-verd rag 'n Vraag:Stopt Huygens zijn gedicht zo plotseling, omdat de prins met zijn hoogste officieren bespre kingen voerde over het op handen zijnde beleg van Den Bosch?; en een andere: Maakte de fortenaanleg bij Bergen op Zoom mede deel uit van de generale repetitie voor dit beleg? Alberik van Rijckevorsel Aanteken i ngen 1: Dr.E.HarteT,Bergen op Zoom, proeve van een Sociaa1-geografische stadsanalyse1961pag 38 e.v. 2:"Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum, ad amussim fecit Franciscus van Scho ten Math. Professor in Acad. Lei dens i apud Joannem Janssoniurn(voorkomend in H GrotiiGrol 1ae Obs i d io, Amsterdam, G. B1 aeu 1 629.) 3'. Alsoo men van de Ed.Heer P i nsen tegenwoord i g commandeur van het guartier gelegen buyten de Steenbergsche poort tot defentie van de nieuwe forten aldaer,goede diensten voor de Stadt is verwachtende, is geresolveert dat men sijn Ed. sal beschenken met een goed oxhooft franschen wijn". Stedelijk archief,B.op Z. Resol.Mag. 26 juli 1628. 4: .overmi dts de Heeren Staten van Zeelant door Inductie van die van ter Tholen,sustimeeren dat haere bieren, die door deze Stadt naerden guartiere buyten de Steenbergsche poort passeren .souden vrije ende exempt sijn van de Imposten vanden thien stuivers op elcke tonne.... 5: "...de nijverheit der delvers hadden aen te sien onder welke sigh uytmuntende gueet den Heer van Brede rode"(Hugo de Grootbe 1eeghering der Stadt Grol, met den aankleeve des jaars 1627"vertae1t door Joan Goris, Amsterdam 1681). 6: 'Kcren-Bloemen,Nederlandsche Gedichten van Constan- tin HuygensRidder, Heere van Zuy1ichem,Zeel hem ende in Mon i cke 1 and: Eerste Raed -en Rekenmeester van Sijne Hoogheid den Heere Prince van Oranje". Tweede druck,Eerste deel.Amsterdam 1672 ,pagina504ev. 7: Speelse opmerkingen bij het bronzen standbeeld van Desiderius Erasmus van Rotterdamontworpen door Hendrik de Keyser.waarvoor in 1618 opdracht gege ven werd. Het werd in 1622 geplaatst. Zie "Kunst geschiedenis der Nederlanden" deel 5,pag 943 (Zeist-Antwerpen1964) 8: Ondeugende zinspeling op de Synode van Dordrecht, waarbij de orthodoxe Calvinisten, de "vasten", hun wil oplegden aan de "rekke- 1 ij ken". 9: Waarschijnlijk bespeurde Mansfeit toch nog wat wind en liet hij de zeilen hijsen;ze hingen er slap bij.De prins en Huygens zagen het aan en grapten over" Mansfelts droeve zeilen". 10:Het Stamland van de Nederlandse Nassau's was de Baronie van Breda. Ook Frederik Hendrik was Baron van Breda. Als Huygens zegt, dat Breda"joockte naar zijn Heer",zegt hij waarschijnlijk niet te veel; de burgerij van de stad bleef-ook onder Spaans gezag- veelal Oranjegezind. 24 25

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 14