Md cn tand in puUmtks <$8o 11Z i nspe1ng op de wapenspreuk van de Nassau's: "Je maintiendraiIk zal handhaven,ik zal wel- bewaeren) 12Zinspeling op het vroeger ommuurde stadje; in 1627 en 1628 werd het van wallen voorzien. Zie: W.A.v.Ham" De ligging van de vesting Bergen op Zoom" in "Studies uit Bergen op Zoom 3,bijdragen tot de geschiedenis van Stad en Land van Bergen op Zoom"1979pag 22. 13:Misschien een zinspeling op de-om militaire re denen-afgegraven hoogten rond de Stad:de Rijssel- berg, de Raayberg en het Bergse Bos. Zie:W.A. van Ham(als boven). 1AIn oktober 1622 15:Spinola was inderdaad ver weg, als gouverneur van Mi1 aan 16:Stadsarchief B.op Z.Res.Mag.13 september 1628. 17tw."Begonnen Danckseggingh voor Verlossingh uyt deselve Sieckte" pag.62/63. "Beg i n van de Artijkelen onses Geloofs"pag66 In het tweede deel van zijn Koren-Bloemen treft men slechts één gedicht aan, waaronder drie sterretjes staan, ook een onvoltooid; "Begin van der Princesse Brief aan den Prince voor den Bosch", pag 523, e.v. l8:J.B.Kist "Iets over de belegering van 1s-Hertogenbosch in 1629" in de cataloges "Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629; Den Bosch 1979, pag 28. «De CupUpj'wuws, in vk ierk> vun Wouw. Tot dusverre was het de ge woonte, alle publikaties voor zover bekend,te vermel den.Gezien het feit,dat on dertussen het nieuwe tijd schrift West-Brabants histo risch kontakt vele artikelen vermeIdY, zullen we ons voor taan beperken tot hetgeen in hier minder bekende tijd schriften en reeksen van be lang voorkomt over de geschie denis van stad en streek. In deze bijdrage onthouden we ons principeel van kom- mentaar:nu menen wij een uit zondering te mogen maken voor het boek Siardus Bogaerts de prior en_ zjj_n monasterium te Huybergen TS1T-TS70 7 verschenen in de reeks"B"ïjdrtot de aesch. van het zuiden van Nederland" door Cl.van de Walle.Broe der Clemens zal voor velen in onze verening geen onbe kende zijn. In de reeks Studies uit Bergen op Zoom erf Tn de Waterschans publ i - ceerde hij reeds enige malen over dit onderwerp.In de 26 27

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 15