nieuwe publikatie vinden we veel, wat als een voor studie in die periodieken verscheen. Het geheel is in een ruimere kontekst geplaatst. In tegenstelling met de jaartallen in de titel vermeld, bevatten de eerste twee hoofdstukken"Wat ook voor Siardus Bogaerts geschiedenis was" de historie van stichting en wel en wee" van het kleine klooster in het grensgebied voor 1614Vooral deel B "Op leven en dood" tekent Siardus als een man, die relaties had vér buiten Huybergen. In deel C "Binnen en buiten de ringmuur" komt de kloostergemeenschap te Huybergen meer op de voorgrond. Het geheel wordt gekompleteerd door enige bijlagen en indices. Het werk dwingt respekt af;voor Huybergen, maar ook voor het gehele zuidwestelijke deel van het markie- zaat is het van belang.Nog interessanter komen ons de relaties van de prior buiten de kloostermuren voor. Wie iets meer weet van de levensloop van de schrijver, kan vermoeden, dat hij zich in veel op zichten in het leven van Siardus weerspiegeld ziet! (Al zou zijn bescheiden "Curriculum Vitae" dit op het eerste gezicht niet doen vermoeden). Met dat al moet het verschijnen van dit boek een grote voldoe ning voor de schrijver zijn; de redactie stelde hem in staat, eigen stijl en schrijfgewoonten in dit deel te handhaven, al is men deze in de geschiedschrijving niet (meer) gewend. Een felicitatie is hier op zijn plaats.Een beetje kritiek mag er ook wel af: de opgenomen kaartjes hadden beter gekund. Op nr.5 zien weZevenbergen,Zandvliet en Lillo binnen de grenzen van Staats-Brabant De schrijfwijze "Putten" voor ons eigen Putte hoort in Holland thuis. In het standaardwerk "Het koninkrijk der Nederlanden tijdens de tweede wereldoorlog" door L. de Jong verscheen deel lOa/b, dat onder meer de bevrijding van het zuiden van Nederland omvat. Vooral de rol van de Bergenaar Johannes van Bijnen als nationaal leider van sabotagegroepen komt herhaaldelijk aan de 28 orde. Hier zien we onze streekgeschiedenis in natio naal verband. J.W.M.Weyts behandelde "De bevolking van Bergen op Zoom in 1799" in het tijdschrift: De Brabantse Leeuw (jg.4,120 ev), W.Arnts schreef over "De C1esheim,genie-officier en uitvinder, en de IJsselsteenbakkers" in de "Historische Encyclopedie Krimpenerwaard" 1980 nr2. blz 38-41De Cl esheim was een genie-officier te Bergen op Zoom, dTe ~zl ch bekwaamde op het gebied van de verbetering van de bakstenen, die bijvoorbeeld aan de vestingwerken werden toegepast. Een even nijvere Bergenaar was C.JRogier maker van orgels en kerkelijke meublementen. Fr.Jespers be schreef zijn leven en oevre in De Mixtuur (1980) 754-771. Jos Rampart gaf in eigen beheer uit: Een onderzoek naar de relatie tussen A.M. de Jong en George van Raemdonck. Een eigenaardig geval signaleerde K.Scharten over JG.Chr.Schartenmedicus uit Bergen op Zoom in Gens Nos t ra 1980) 284-286: een als gesneuvelde geboek staafde, toch in leven. K.Touw gaf als stencil uit: Het vissers-en schippers- geslacht Touw uit Bergen op Zoom, een belangwek kende bijdrage" tot een "echt Bergse" familie. Evenzeer Bergs is de familie Van der Kreek, die K.v.d.Watering beschreef in de Brabantse Leeuw (1980)105 e.v. terwijl daarvoor weinig onderdoet de fami1ie Verberkmoes beschreven door J.W.M. Weyts in de Brabantse Leeuw (1979) 120-140. Als jubileumuitgave van een plaatselijke vereniging verscheen F.C.Bergen 1940-1980) door P.lriks. Twee artikelen in het engels over het Markiezenhof 29

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 16