verschenen in het tijdschrift Country Life( door John Cornforth) august 21 en 28( overdruk verkrijg baar in net gemeentemuseum, de stadswinkel en ten gemeente-archieve) Fons Giel.es beschreef in Brabants Heem 32 (1980) 65 e.v, een glasvondst te Bergen op Zoom. Van belang voor de streekgeschiedenis is de bijdrage door F.A.Brekelmans" Aantekeningen over de oorkonden van Arnoud van Leuven en Ysabella van Breda als heer en vrouwe van Breda 1268-1282" in het jaarboek de Oranjeboom"1979-1980) 167 e.v. Van controversiële aard is het artikelvan J.P.A. van den Dam,"West-Brabantculturele achterstand?" in het tijdschrift Brabant ia (1980) 21 e.v. en 76. A.Delahaye publiceerde bij zijn afscheid als streek- archivaris"Memoires van een archivaris" (deeltje 55 van de reeks publikaties van het archivariaat Nassau-Brabant)Als extra-dik "Jubileumdeel (nrs.50-52) verscheen "De heren XVII van Nassau- Brabant" met onder meer bijdragen over de markie- zaatsgemeenten Fi j naartHa 1s terenHuybergen Ossen- drechtOud-Gaste 1Putte Wi11emstad,Woensdrecht en Wouw. Over de laatste gemeente gaat het boek Woide...die Wouda", waarin bijdragen van A.Delahaye, J.H.F.Bos en ondergetekende. Samen met E.Lieven behandelde A.Delahaye in deel 53 van genoemde reeks het dorpshuis van Fijnaart. Wie de oude kaarten van onze streek wil kennen, kan raadplegen Brabant ia lllustrata I, 3e aflevering "Kaarten van West-Brabant" door-Chr. Kuyer. 1s-Hertogenbosch 1980). W.Janssen verzorgde het gedenkboekje "150jaar Parochie Ha 1steren" In het artike1"Etten en de turf" in genoemde jaarboek van de Oranjeboom behandelde K.Leenders ook de grensgebieden van die gemeentezoals Voornseinde. Een actueel onderwerp belichtte J.H.van Mosselveld "Ontwikkelingen aan Brabants westrand" in Brabant iablz 236 e.v. Het gaat hier voornamelijk over de gebieden, die door het graven van de Schelde-Rijn verbinding aan de Brabantse cg. Zeeuwse oevers van dat kanaal zijn komen te liggen en die van de ene naar de andere provincie (zouden moeten) overgaan. Met dat al was ook 1980 uit publicistisch oogpunt een belangrijk jaar. Ten archieve: W.A.v.Ham. 30 31

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 17