- Het 33ste heemkamp wordt dit jaar gehouden in Zeeland (N.Br) van 13 t/m 16 augustus.Als het prgramma rond is, informeren we U nader. - Het congres van het Centrum voor Studie van Land en Volk van de Kempen vindt plaats op 19 september 1981 in de Provinciale Technische School te Lommei(B). Ook hierover hopen we U nog nader te kunnen berich ten OPe Rijksdienst voor Monumentenzorg (Postbus ÏT01, 3700 BA Zei stj heeft onlangs weer enkele vouwbladen het licht doen zien, n.1. - Historisch Straatmeubilair; - Monumentenzorg in kleur en schilderij, terwijl binnenkort zullen verschijnen: - Vestingswerken - Orgels; en - Klokken en Torenuurwerken. Deze vouwbladen kunt U gratis krijgen bij boven staand adres. OStichting Momumenten. (K. S. N".~,_ antwoordnummer"26, 5400 VR Cuyk) Het maandblad, dat deze stichting uitgeeftheet "Monumenten". Het is aan de tweede jaargang begon nen. Het blad informeert de lezer over de vele zaken die restauratie, onderhoud, inrichting etc.van het monument betreffen. De opmaak ervan is uitstekend,de kwaliteit van het foto-materiaal doorgaans goed en de inhoud is zeer onderhoudend; de reclame-pagina's tussen de tekst-pagina's hinderen wat. We kunnen dit blad aan vakman zowel als liefhebber aanbevelen. Kosten ƒ62,40 per jaar. Bestelbaar op bovenstaand adres. O Enquêtes Katholieke^gebruikenprotestantse gebruiken. Vanuit de Stichting Brabants Heem is het initiatief genomen een onderzoek in te stellen naar het al dan niet meer bestaan van een aantal godsdienstige ge- 4 bruiken, die enkele jaren geleden nog vrij algemeen in zwang waren, Ons bestuur heeft destijds 5 exemplaren van de "Katho lieke enquête" ontvangen en die aan 5 leden doorge geven. Het hoopt dat U - geënqueteerden- de ingevulde formulieren intussen verzonden hebt aanPurmerstraat 14, 5628 HE Eindhoven. Hebt U dat nog niet gedaan, wilt U het dan voor Imaart 1981 doen? Inmiddels ontvingen wij ook 5 exemplaren van de "protestantse enguête". Het is de bedoeling, dat ze worden ingevuld door belijdende leden van protestant se kerkgemeenschappen. Voor de datum van inzending en adres: zie bovenstaande gegevens. Exemplaten van de protestantse en katholieke enquête kunt U- indien gewenst- verkrijgen bij het Bureau van het Noordbrabants GenootschapPostbus 1104, 5200 BD s-Hertogenboschtel073 139484 Ovan de Leden. Kronen op het hoofd van ons lid-echtpaar de Heer en Mevr. CB o o y - K r o e s e (Bolwerk Noord 53, Bergen op Zoom) zou Uw bestuur willen zetten, in verband met het feit dat de toren van het Markiezenhof op 13 oktober 1980 gekroond werd met de uivormige spits, waardoor het "Stadje aan de Schelde" iets van het jubelende kreeg, dat Anton van Duinkerken het al bij voorbaat schonk; en óp die spits heft een vergulde zeeridderaange boden namens de Firma Sakko, door de heer P.W.Verhage (bolwerk Noord 87, Bergen op Zoom) Ti j"n T<>om^waa~rd"? slaande naar wie... naar wat Ook burgemeester en medelid,Drs L.v.d.Laar filoso feerde over de zeeridder;want wat is een zeeridder nu precies? Hij concludeerde dat die "in ieder geval meer man dan min was, en ondertussen organiseerde hij een "Nuit des Sacrifices'! Zijn handig koopman schap klopte menige (stevige) duit uit de zakken van de edelmoedige aanwezigen i.v.m. de aanschaf van natuurstenen vazen voor de "Franse Tuin". 5

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 4