En als U het er voor over hebt wat tussen de auto' door te scharrelen, ziet U op een juist parkeervrij plekje van de Grote Markt en wel juist tevenover het bordes van het stadhuis, een fraai gekapte stenen plaat van meer dan lm waarop de tekst: 11 D'historie van deez'plaats mag Bergen leren: laat eigen vrijheid nooit in 't tegendeel verkeren". Wat een zeer toepasselijke tekst is, als men be denkt, dat de Sansculotten hier in 1795 hun vrij heidsboom plantten. De schenker van deze fraaie teael was(namens de veertig-plussers van de Tafelronde) ons medelid E. de Boer (Stape 1 akkerA Halsteren). De gift fs vaak het antwoord op een vraag: een vraag aan U heeft ons medelid de heer J_. v_._Do_rt (Schijfstraat 102, Teteringen). Kan iemand hem helpen zijn "Sinte Geertruydtsbronne" te comple teren? Hij mist: de (hele) jaargangen 1 t/m 6; --van de 10de j aa rgang 1932 aflevering A; --van de 11de jaargang 1939 aflevering 2-3~en A; --de (hele) 17de jaargang, 19A0. *"Da's een mooi d i pl oma','ze i ons medelid de heer__ Henri Overhoff (Bi1derdijkpark 3.Amsterdam)toen hTl twee recent verschenen boekwerken over Karnavel ten geschenke kreeg. Henri moest- omdat hij op 15 juni 1.1-75 jaar werd- afscheid nemen van zijn bestuurszetel in "Het Nederlands Persmuseum"en het was bij deze gelegenheid, dat hem genoemd"dip1 oma" werd aangeboden (Proficiat Henri!) Uit het vernoemen van zoveel heren, mag U niet de conclusie trekken, dat onze kring een herenhotel is Een van onze meest actieve en strijdbare leden is mejuffrouw Lucy de Bruyn (18 Primrose House,26A^ Kew RoadRichmond ,Surrey TW9_3EG Engel and)Actief, want ze schreef voor U het artikel" De Stad met de vele Namen". En strijdbaar, want ze zegt: 11 wi1 be ded i cated to all those involved in the unending struggle for justice". Ze heeft het dan niet over haar artikel,maar over haar nieuwste boek: "Mob-rule and Riots in the Elizabethan play", dat eind dit jaar verschijnen moet. Half maart vertrekt ze voor enkele maanden naar China om er te gaan doceren aan de universiteit van Sh i hj i azhuang.Hebei-prov i nci e. Uit de wereld van de wetenschap hebben we nog een bericht voor U. De Heer Wi1 Brand (Hoge Ham 8A Dongen), vroeger kapelaan" op 't Fort" en geestig causeur tijdens onze bus-excursies, nu pastoor van Sint Laurentius in Dongen-centrum en archivaris van het Bisdom, slaagde op 7 januari 1981 aan de Theolo gische Hogeschool in Tilburg voor het diploma: doctorandus in de Theo 1ogie(Kerkgeschiedenis ;waar- uit men zien kan'wat goede couragie en perseverentie" vermag Vanuit Hoge Ham 8A, Dongen valt nog te melden, dat ons medelid, de zeereerwaarde heer P.Asselbergsod emeritaat is gegaan. Had hij aanvankelijk het plan naar de stad van zijn jeugd terug te keren, uitein delijk heeft hij toch voor verder verblijf in Dongen gekozen(Donk 57).We wensen deze goede en kunstzinnige priester nog veel mooie jaren toe. Tot slot, terugkerend in Stad en Land; ons mede lid de heer A.v.d.Bulck bewoont nu het onlangs gerestaureerde pand Noordzijde Haven 60, een huis uit 1600. Hem en de stad een proficiat waard. Uw secretari s 6

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 5