8 16 bost) in het zuiden. !n de noordwesthoek van de gemeente ligt de Sint Maartenspolder (definitief bedijkt einde 15e eeuw). Het eigen bestuur door functionarissen van de abdij had aller lei wrijving met de heren van Breda en Bergen op Zoom, na 1458 alleen met Bergen op Zoom, waaraan het dorp was toegewe zen, tengevolge. Dat verbeterde niet, toen de bisschop van Antwerpen als heer van Hoeven opvol gde (1561Tot 1795 bleef Hoeven aldus een aparte plaats in het markiezaat innemen, hoewel het in hoog ste instantie onder het drossaards- en rentmeesterschap van het Oostkwartier van het markiezaat (hoofdplaats Oudenbosch) behoorde. Na 1795 werd het Hof Bovendonk, eens uithof van de abdij, later een bisschoppelijk buitenverblijf, staatsdomein. Uiteindelijk stelde de koning het ter beschikking van het apostolisch vicariaat van Breda, (later bisdom) dat er een Groot Seminarie vestigde. Even rooms was de oprichting in 1912 van een "retraite"huis te Seppe bij Bosschenhoofdeen plaats die in 1886 een eigen parochiekerk kreeg. Een vleugje "moderne tijd" kreeg het agrarische dorp door de aanleg van een vliegveld, dat eveneens Seppe werd genoemd. Het feestjaar. Het verschil in grootte en schaal kwam er ook uit, toen het dit jaar op feesten aankwam. Wouw gaf een programmaboekje uit Hoeven een kalender, waarop echter vele evenementen nog als "onzeker" werden aangegeven. Naast de gebruikelijke braderie, "oude" spelen en "antiek markt had men te Wouw een lezingencyclus over historische onderwerpen. Het hoogtepunt was de feestweek van 4 tot 13 juni. Tijdens die week en daarna waren enige tentoonste 11inge georgan iseerd Hoeven had liefst drie feestweken: in mei voor het dorp Hoe ven, in juni voor het dorp Bosschenhoofd en in september een gezamenlijke feestweek voor beide dorpen. Het ligt in het voornemen, te hoeven een gedenkschrift uit te geven. Bij het schrijven van dit artikel stond vorm en ver schijningsdatum nog niet vast. 17

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 11