Samenvattend verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehou den op 17 maart 1982, Aanwezig 58 leden. Openingswoord van de voorzitter. "Alhoewel u van mij meestal een blik op de toekomst verwacht, ben ik helaas door droevige omstandigheden gedwongen een blik- terug te werpen, Als een zware schaduw hangt over ons vereni gingsjaar 1981 het overlijden van ons aller dierbare penning meester: Henk Ydo". Met deze woorden opende voorzitter Emil Hartel de vergadering. Met veel piëteit overdacht hij daarna leven en werken van onze overleden penningmeester (Zie ook Studies uit Bergen op Zoom IV, pag. VI.) en vervolgde met: "Voorts ontviel ons in het afgelopen verenigingsjaar de emi nente en zeergeleerde heer Pr.Hendrik van der Tuin, de Franse (of misschien beter: Parijse) Bergenaar". De voorzitter her innerde de vergadering aan de vele publicaties, die van der Tuin wijdde aan de kunstgeschiedenis en aan de geschiedenis van onze stad. "Helaas ben ik met het aantal mensen, dat posthuum onze eer verdient nog niet gereed, want nog maar een week geleden ont viel ons de heer Antoine Asselbergs, een man, die veelvuldig aan allerlei aktiviteiten van onze Kring deelnam". Emil Hartel noemde hem: "een promotor van de in bouwwerken vastgelegde geschiedenis van onze stad", en dat in een, hem kenmerkende, bescheidenheid, want een indringende studie van zijn hand over de voormalige synagoge, achtte hij nog niet rijp genoeg, om die in onze reeks "Monografieën" een plaats te geven. Als plannen voor de toekomst noemde de voorzitter: - een actie i.v.m, de werving van nieuwe leden; - een actie i.v.m. behoud en restauratie van de historische get i jde-watermol en. Vervolgens dankte hij de heer W.A.van Ham voor het vele werk, dat hij als redaktie-sekretaris van onze Commissie voor Weten schappelijke Uitgaven had verricht; en omdat zijn aktivitei ten dit jaar belichaamd zouden worden in een boek van zijn hand: "De Vesting Bergen op Zoom" (Studies uit Bergen op Zoom IV), vond de voorzitter dat de waardering hiervoor niet al- 2 leen bij woorden moest blijven en overhandigde hij de schrij ver een couvert-met-inhoud Een couvertje-met-inhoud ontving ook Br.Cecilius van der Wes ten, de gastheer van de avond; en wel omdat hij verjaarde. Daarna dankte hij de heer Laane voor de keurig verzorgde 2 daagse excursie en vervolgens zijn mede-bestuursleden, om te slui ten met: "Tenslotte dank ik de heer van Gastel, die de bijzonder moei lijke taak van waarnemend penningmeester met grote inzet heeft willen vervullen. Er is nog al wat overredingskracht uOÓl9 9eweest hem zover krijgen. In de maand juli van I9öl heeft hij, onder voorbehoud, ons het ja-woord, voor tij delijke waarneming, gegeven". Jaarverslag van de sekretaris, over 1981 12 jan. Gesprek van bestuur G.K. met de conservatoren van het Gemeente-museum over een gezamenlijke uitgave: "Bergen in kaart gebracht". 29 jan. Lezing van Br.Clemens van de Walle over "Siardus Bogaerts en Bergen op Zoom". 9 febr. Vergadering bestuur: het zal B. en W. van Bergen op Zoom een schrijven richten i.v.m. publikaties in de jaren 1985 en 1987 12 mrt. Samenspraak tussen afgevaardigden van bestuur met de burgemeester, c.s. 16 mrt. Waterschans XII nos1 en 2 verschijnt. 19 mrt. Algemene Jaarvergadering. 26 mrt. Bestuursvergadering. 9 apr. Lezing van mejDrs.Chr.van Gerwen: "Van gothiek tot neo-goth i ek" H apr. Bestuur stippelt al rijdende de komende excursie uit. 21 apr. "Op de 21ste bracht de sekretaris een laatste bezoek aan penningmeester Henk Ydo; we wikkelden de laatste zaken betreffende de ledenadministratie af; we lach ten samen om grapjes, die mooi in "De Waterschans" zouden passen en we dronken witte wijn uit dunwandi- ge glazen: ten afscheid. Henk overleed op de 2Aste; een rechtschapene naar lichaam en geest. Vier dagen later bewees uw bestuur hem de laatste eer". 9 mei Excursie naar H i1 va renbeek-0 i rschot en Va 1kenswaard en 15 mei Tweedaagse excursie naar Maastricht. 3

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 4