13 juni Mini-excursie naar Halsteren. 14 sept. Bestuursvergadering. 30 sept. Lezing door de heer A.Pleging over molens in het algemeen en het begin van de restauratie van de Borgvli etse mol en 14 okt. Vergadering bestuur en redaktie-commissie 15 okt. Lezing door de heer J.Sanders over "Erasmus en Bergen op Zoom". 29 okt. Bestuursvergadering. 26 nov. Lezing Ds.Drs.A.K.v.d.Mey"Luther in Bergen" (mét tentoonstelling, mét orgelspel op het Rog ier orgel, mét vriendelijke ontvangst door de Evang. Luth. Gemeente. 14 dec. Verschijning Monografie: "Bergen in kaart gebracht". Over het ledenbestand meldde de sekretaris dat dit de 300- grens gepasseerd is; en wel met 3- Financieel verslag penningmeester over het jaar 1981. Geachte dames en heren, Begin juli 1981 heb ik tesamen met uw sekretaris Br.Alberik van Rijckevorsel de boeken en bescheiden overgenomen betrek king hebbende op de financiële administratie. De overdracht is geschied door mevr.Ydo wier man, die als penningmeester zo voortreffelijk funktioneerde, helaas ons tè vroegtijdig is ontvallen. Geconstateerd kan worden dat - hoewel de heer Ydo reeds ziek was - hij tot het allerlaatste moment de financi ële administratie op uitstekende wijze heeft bijgehouden. Alles klopte tot in de puntjes. Na de overname heb ik geruime tijd nodig gehad om de weg te vinden in de stapels financiële paperassen en om inzicht te krijgen in de materie die voor mij geheel nieuw was. Ik ben bijzondere dank schuldig aan mevr.Ydo die alles zo voortreffelijk bij elkaar had gehouden, zomede aan het bestuur voor alle informatie die zij mij heeft verstrekt. Zonder deze steun had ik het niet tot een goed einde kunnen brengen. Ten aanzien van het door mij gevoerde financiële beleid kan ik de navolgende markante punten vermelden: a. ingevoerd werden accept-giro-kaarten; b. er zijn geen achterstallige betalers in 1982; 4 Henk Ydo penningmeester van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Overleden 24 april 1981 Pentekening Alb.van Rijckevorsel

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 5