c. de financiële basis is gezond. Om deze gezond te kunnen blijven houden heb ik de onsympathieke maatregel van con tributieverhoging voor moeten stellen i.v.m. stijging van het algemeen k.ostenpeil en het reeds enkele jaren onge wijzigd zijn van de contributie. Thans leg ik aan uw vergadering over de begroting 1982 (in feite een herziene begroting omdat de begroting 1982 reeds in de vorige algemene ledenvergadering is overgelegd), voorts een begroting voor 1983, waarvan vaststelling nu reeds nood zakelijk is voor het aanvragen van gemeentesubsidie. De begroting heb ik uitgebreid met een systematiek in onder delen, waardoor beter vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Eventuele vragen uwerzijds zal ik gaarne trachten te beant woorden aan de hand van de mede overgelegde exploitatiereke ning 1981. De wnd, penningmeester, J.W„A>van Gastel REKENING VAN BATEN EN LASTEN. 1981 INKOMSTEN UITGAVEN 1Contributies 2. I nningskosten 3. Gemeente-subsidies 4. Rente 5. Verkoop publicaties 6. Drukkosten 7. Vergaderkosten 8. Mini Waterschans 9. Aktiviteiten (lezingen, excursies) 10. Inleggelden excursies 11. Administratiekosten sekretaris 12. Administratiekosten penningmeester 13. Portokosten sekretaris 14. Portokosten penningmeester 15. Oorkonden 16. Representatiekosten 7.897,50 126,02 2.319,80 697,72 920,70 7.482,-- 105,55 965,41 684,90 2.026,82 9.058,64 498,98 172,31 35,40 17,50 513,30 196,30 Transporteren 19-613,74 14.275,11 6 T ransport 17. Brabants Heem 18. Kamer van Koophandel 19. Monografie BoZ in kaart gebracht 20. Voorbereidingskosten Studies-4 Bergen op Zoom Saldo 1981 19-613,74 14.275,11 50,-- 54,-- 11 3-553,42 181,80 19.613,74 18.114,33 11 1.499,41 19,613,74 19.613,74 Opgemaakt, 15 februari 1982. De wnd, penningmeester, J.W.A.van Gastel BEGROTING. 1982 INK. UI TG. 1983 INK. U I TG 1 Contributies 2. Gemeente-subsidies 3. Rente 4. Inkomsten akt i v i te i ten 5. Inkomsten Studies en Monografieën 6. Inkomsten ledenadm. 11Bestuurskosten 12. Aktiviteiten 13. Studies en Monografieën 14. Mini Waterschans 15. Propagandakosten 16. Vergaderkosten 17. Ledenadministratie 18. Lidmaatschappen 19. Commissies en werkgr, Nadeli g sa 1 do 9.000 2.250 1 .000 8.200 5.500 100 10.500 11 2.250 700 11 8.200 1 .250 10.800 13,100 2.200 1 .000 800 300 200 PM 2.500 100 1 ,500 11 .200 6.350 2.700 1 .000 600 300 200 400 26.050 29 ,650 2b250 nO50 3.600 2965~Ö 29,650 7~2O5Ö 24.250 7 I i

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 6