Verslag Kascommissie. De Kascommissie 1981, bestaande uit de heer J.H.M.Verdonk en mejJ.M.M.Suijkerbuijk, hebben na volledige inzage van de boeken van de Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom vastge- steld, dat de heer J.W.A.van Gastel, die door het bestuur bereid gevonden werd de boeken van de Geschiedkundige Kring onder zijn beheer te nemen, dit met grote zorgvuldigheid doet; dat de waarnemend penningmeester zich volledig ingezet heeft, om zich in het systeem, waarmee de heer H.B.Ydo in het ver leden de boeken zo nauwgezet registreerde en beheerde, in te werken. Zo kon hij komen tot een voor hem hanteerbaar en overzichtelijk systeem, waarmee hij tevens met grote nauwge zetheid de inkomende en uitgaande middelen van de vereniging voor 1981 heeft beheerd en geregistreerd; dat er uitgekomen wordt op een liquiditeitspositie per 31 december 1981 van 28.887,78. Op grond van haar juist en betrouwbaar gevonden gegevens stelt de Commissie de Algemene Ledenvergadering voor, de waarnemend penningmeester voor zijn beheer en verantwoording 1981 zonder enig voorbehoud decharge te verlenen. De Kascommissie, 17 maart 1982 J.H.M.Verdonk. J.M.M.Suijkerbuijk. Voorstel tot contributie-verhoging De voorzitter rondde het financieel gedeelte af met twee contri but ie-verhog i ngs-voorstel 1 en Voor 1982: 27,50. (leder was het daarmee eens.) Voor 1983: 30,--. (Niemand was tégen.) Formatie Kascommissie 1982. Als leden voor de Kascommissie 1982 werden benoemd: mejJMM.Suijkerbuijk en de heer R.Verhees. Als reservelid stelde de heer A.G.v.d.Stoel zich beschikbaar. 8 Verkiezing bestuursleden. Op voorstel van het bestuur werd de heer J.W.A.van Gastel benoemd tot penningmeester en werd Alb.van Rijckevorse1die aftredend was, herkozen als bestuurslid. Uitreiking "oorkonden 12^ jaar trouw lid". 15 Leden mochten deze uit handen van onze voorzitter ont vangen t.w. H.M.Borghouts PBrouwer P.van Dijk MwG.TBGerr i ts-Tempe1s Mw.E.Gieles-van Duren IHAHa rshagen Mw.J.Hough-van Jole Mw.M.L„Mazairac-de Haas J C.Mu1 der G JMNoordhu zen A.Nijssen C.van Oers HOverhoff J.A.P.Verbraak Mw.A.Ydo-van Laar Te bespreken zaken. De voorzitter stelde voor eerst te discussiëren over twee binnengekomen stukken, t.w. 1. Een schrijven, gedateerd: Bergen op Zoom, 7 maart 1982 en ondertekend door de leden S.AsselbergsJ.Weyts, L.Weijs, H.J.Muller en P.W.Juten. II. Een schrijven, gedateerd: Bergen op Zoom, 17 maart 1982 en ondertekend door V.V.V.-directeur R.A.M.Jongmans ad I. In het schrijven van Stefan Asselbergs c.s. werden twee punten aan de orde gesteld. 1. Bezwaren tegen het samenkomen van de Algemene Ledenvergadering in Huijbergen. a. Deze vergaderplaats is moeilijk bereikbaar voor een groot aantal leden. b. Daar vergaderen is in strijd met de Statuten, omdat deze voorschrijven, dat de Algemene Leden vergadering in Bergen op Zoom moet worden ge houden 2. Bezwaren tegen de wijze van bestuursverkiezing. 9

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 7